Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C5>

m bannen, de aangename rust en vreede, die thans onder „ alle des Lands Ingezeetenen heerscht, aan te kweeken,

althans dezelve niet te flooren, dewijl het Vaderland, en L elk Medeburger van zi jne hand ieder druppel bloed te rngge

zouden eisfchen die door zijn toedoen, na het aanftopketi ?, van .Burgerlijke Beroertens, .die toch nimmer zonder „ bloedltprting en ongelukken eindigen, gefpilt waare. Zie

daar ons politicq en tevens recht Patriottisch Syflema dac ?, door elk rechtfchaapen Aw.fterdammer en vrijheid min-

hend Nederlander,, niet alleen met den monde beleeden i ,, maar ook van.harte, gelooft en betragt word, naar waar„ heid voorgeteld, Waartoe is bet dan noodig, zich zoo zeer \, voor de Stadhouderlijke Conflitutie in de. bres te ftelien , *, en daar meede zoo veel papier te bekladden ? Is 't moge? „ lijk? Is het zelfs waarfchijnelijk dat zich ooit iemand ter ,, gen de Stadhouderlijke Regeering met eenig gevolg, zal „ kunnen verzetten? En loopt hij die.dit,te eenigcr tijd doen

wilde geen gevaar, vim als een onzinnigen opgeflooten te „ worden," , , • . > :„ .-, ..• • •

Vergelijkt men nu dit Tiurmanniaanfche , Patrio/tismtn met het gedrag der bedendaagfche Naam-Patriotten , wie ziet niet dat hetzelve daar van hemels breed verfchilt?..

1. ) Daar in word erkent, sle verdienden van V. Huis van Qrange en van Nassouw zijn groot ja zeer groot, en zetten bet Fade'land geen geringe luister hiji terwid de Helden,. waar i.p daty Huis roemen mag, de Hollandfche Natie alomme hij de Nabuurcn zoo geacht als g'.vrcest gemaakt hekben. , . . - , . ■ ,

De he lendqag\chc naam Patriotten in tegendeel verkle'nen en ontkennen die verdienden , de uitneemenfte Helden van dat Huis. worden voor fnoode Eigenbelangzoekers door h,un den.volke afgefchildcrd; en zij toonen bij alle geleegcnbeden hunn.c. veracht inge voor dat Huis ; de opepbaare, Godsdienst is bij hun zelfs niet uitgezonderd,, waar onder men niet zelden bemerkt, dat men tot merkelijke ergernis der gemeenten onder V bidden vacr dat Huis zoodaanige Naampatriottcn ziet en hoort geeuwen , kucheben en, kladden uitfponwen; de laatstleeden Dank - Vast- en Biddag heeft daar zelfs bewijzen van opgeleevert;

, Honderden van getuigen zoude men in veele gemeemens van ons Vaderland hier van kunnen,bijbrengen , en wel ireesc ^aar de. zoogenaamde ffrijctr.pJeH zijn opgericht die met hun-.ijie aanhang daar en boven toonen als moufïers in Godloosheid te willen uitmunten.

2. ) tu het Burmanniaansch Politicq Syflema erkent men.;,

A i dat

Sluiten