Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7)

aa/tme Rust en Vreede, die in den jaare 1775 onder alle 's Lands Ingezeetenen heersehte aan te kwc->.Ken , althans dezelve niet te llooren ; dewijl het Fadciland en elk mede Ëir-ger van ziine hand ieder druppel bloed te rug zouden «isjehen, die üo<,r zijn toedoen, na het aanfooken van ■ urgetlijke beioertcns, die toch nimmer zonder bloedflorting en 0 gelukken eindigen, gefpilet waare.

' Hoe zeer is 't gedrag der bedenduagfehe Naampatriotten van dit gedeelte van het Politicq Syftema van den Profesfor Bui wan, en alle die in de Principes zijner Schoole geinilieert zijn, verfchiliende; zij immers zijn het, die eene buiewatrisc l'oiksregeeringe die immer in ons Land geWettigt was, en waar toe geenerlei inrichtingen door't Volk of de Overheeden , hier in, zoeken te voccn; zij hebben 't niet alleen op't Stadhouderlijk , maar ook op't Staatsbefluur toegelegt, achtende het koer dei Regeeringe niet veijlig in die handen, zij mo'esten daarom zelfs, tugezondéide vergaderingen houden te Amfteid-am, binnen Utrecht, en w ie weet waar al meer? in hunne Sociteiten om voor der Uurgeren voorrechten en Privilegiën quanswijze te waaken. Zi) moesten door alle Provintien correspondentien houden om 't geheele Land door alles te beroeren en in beweegingen tfi helpen. Daar toe moesten overal gewaapende Vrijcorpfcn Wor en opgericht, niet om tegen den Keizer te vechten , maar oir zich des noods, als de kans voordèelig was, gewapent te doen géiden. Maar gelukkig/dat onze braave Ovei heeden, nog tijdig hunne oogen geopent hebben, 't zou doch zoo Wel hun, als 't polk, kwalijk bekoomen hebben en itj zoo Wel als 't volk van hunne voorrechten die hun onbetwistbaar als R 'genten des volks t.„ekoomen , zijn ontzet geworden, zoo, dat Syflcma van Volks Regeeringe hier met de wapenen waare doorgezet geworden. En word 'er eindelijk gezegt: Burgerlijke hercertens. eindigen nimmer zonder bloedflortin-\ ge, ja het Vaderland en elk Medebuiger zal ieder druppel bloed terug eifchen van de band van hem, die , door 7 toedoen van 't aai'flooken van Burgerlijke beroertens het zelve heeft doen jpill 11,

Dan zekerlijk moet volgens het Burmanniaansch Patriottismtr zelf al dat gefpüd onnoozel bloed, dat geftort is door' de gé wapende Frijcprpfen te Rotterdam . en elders, van hun en van hunne Hoofden en Aanftookers door het Vaderland e'n elk Medeburger worden terug geëischt; '/ roept althans, zeker om zvraak tot den Hcere Zchaoth, de Heere der Iieicr/cbaaven

^.j Eindelijk vrasgd men volgens 't Politicq Systema'

A 4 der.

Sluiten