Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 9 )

smders, dan met afgrijzen , denken kan aan het verfchrikke-

liik en Barhaarsch uiteinde , dat de twee Gebroeders de Witte door de woede des volks gehad hebben, daar men zich zeeker zwaarlijk in bezondigt neeft.

2.) Ik vinde in het Burmanniaansch Patriottismus geen woord gemeld van onzen waaren Hervormben Goijsdienst; nu houd 't Echt Patriottismus dcczen voor eenen Echten Grondzuil, waar op onze Republiek gevestigd is; en daarom komt mij het boven opgegceven Politicq Syfteniit van den Profesfor Bukman, en alle die in de prit cipes z\\\vtv Schoole geittitieerf zijn niet volledig en teffens afwijkende van 't lictiT Patriottismus voor.

En wij de Echte Vaderlander eens zien, wat ''er al meer aan ontbreekt, hij vergelijke het zelf maar met de uitneemende hoofdtrekken van 't Echt ^Patriottismus , zoo als wij die vinden voorgefleld door den Hoog Ecrw. Heer Petrus Ho-fstede in .deszelfs Apologie tegen de lastei ep.de Nieuwspapieren en andere Schriften van deezen tijd ( een Werk dat de laate Nakoomelingfchap zal doen verbaast liaan over de '>ecrfcbende gruwelen van onzen tijd, die daar in geduurende etnige jaaren ftrafloos gepleegt zijn.) pag. 197. en vervolgens, daar zegt hij: „ Het Patriotschap der Regeering is hoofzaakelijk daarin geleegen,dat de bezwoo-

re Conflitutie bewaard; Godsdiensten vrijheid beveiligt» „ het Land naar de vaste gefielde wetten, vaderlijk beflicrt; „ het recht ongekrenkt zonder aanzien van perfoonen, uit„ geoeffend; het linantie - weezen wel geadminiflreert, de „ Navaleen Landmacht, met den aankleeven van die, in „ goede orde en toereikenden getaale gehouden, de rust „ van buiten en van binnen behartigd , de geleerdheid, de „ konst, de koophandel, het fabriek en handwerk aanges, moedigd, en alles, wat verder tot heil van Land en Kerk „ en Volk kan ftrekken, volvaardig betragt worden."

Naar zijne gedachten behoort tot de waare en rechte vrijheids en vaderlandsliefde, of om de geaccrediteerde term te gebruiken, tot het echte Patriotschap van ijder. Nederlandsch Burger en Ingezeeten, voomaamelijk dit uavoigende:

„ Den Heerfehenden Godsdienst, zoo men dien, in gemoede, niet omhelzen kan, nooit te traduceeren, of des„ zelfs Voorflanders en Bedienaars te fchenden en befchim„ pen; Geene Sociniaanlthe flelüngen tegen 's Lands dui„ delijke en herhaalde Placcaaten openlijk te leeren , of laa„ ten drukken; zich binnen de paa'en te houden, welke de „ Heeiea Staaten aan alle getollereerde Godsdiensten gefield

„ heb-

Sluiten