Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 10 )

„ hebben , of nog in het toekootaiende, met inkorting of uit„ zeinng, gelieven te (tellen : wars van flavernij, de gu'de „ vrnheid te beminnen, voor te (taan, te befchermen doch i, dezelve niet tot licentie of ongebondenheid te misbruiken „ vrij te denken (oordeel en conventie moeten niet »e„ bonden worden) maar nooit in 't publiek den Souverein " «Sen -e rpreeken : gevolglijk het Stadhouderfcbap, als „ door de Gebiedende Macht verordent en Erffelijk gemaakt " ,°"f:e,tilxefrt te laaten al is men ook van deszelfs noodzaa! „ kelijkheid met overreerd; den Qoorluehtigen bekleeder dier „ Eminente waardigheid allezins, volgens Hoog bevel te „ eerbiedigen: voor vrienden en vijanden te honden 'dié s, er door den Staat voor gehouden worden; aan de eerlte „ alle hulp te bieden, aan de laatfte alle afbreuk te doen „ en derzelver arm nimmer met oorlogtuig 'te (terken dè „ gewoone fchattingen met vreugden te beiaalen en de'ge„ eischte noodpenningen, zonder murmureering op te „ brengen: aan alle overige ingelielde Burgerplichten bereid„ vaardig te voldoen in den kring te blijven, waar in men „ door de Voorzienigheid geplaast is, een fcboenmaaker bii „ zijn (pannem, een kleermaaker bij zijn fchaar, een wee-

„ ver bij zijn fpoel , eeD fmit bij zijn aambeeld en het

„ Land te laaten regeeren door die geenen , dewelke 'er toe „ geroepen zijn, de beveelen der Ma^ftraaten, zoo wel „ als die der hooge Overheid, ook dan wanneer dezelve met

onze begrippen en zinnelijkheden niet overeenkomen „ te gehoorzaamcn, indienze anders maar niet (Lijden téffea „ Gods woord, de zeedelijke Wet, en de gronden waar „ opditGemeenebest gebouwd is, den meerderen te eeren „ zich boven zijns gelijken met te verheffen, noch den min„ deren te verachten : eerlijk in handel en wandel ïè weezen „ en ieder 't zijnen te geeven, vlijtig en naarftig zijn beroep „ waar te neemen, voor de huishouding en opvoeding der „ kinderente zorgen, maatigen overcenkomftiir zijne iiikom„ (len te leeven opdat men door verkwisting of onachtzaam„ lieid niet tot armoede vervallen en dus een last voor 't „ algemeen worde, niet alleen zijn eigen welfland maar „ ook naar vermoogen , dien van zijn naasten te behartigen „ en hem zoo veel men kan, voort te helpen, niemand'met „ woorden of daaden te beleedigen, menschliévend en „ vreedzaam re zijn: emdelijk tot alles wat ten nutte en „bloei der Maatfchappij kan dieneui, mede te werken, „ vooral de Eendracht te bevorderen, en alle oproerige be„ weegingen van welke zijde ook aangevangen eu uit welke „ beginzelen ook gebooren, af te keuren, te haaten, ta

ver-

Sluiten