Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 20 > •

Phileet. Nu'dan meen ik n ftellig te kunnen verzeekeren dat het Hof van Verfailles zich met onze gefchillen met zal moeijen, zoo lang zij den Hertog raaken; maar dat dat Hof de opening der Schelde niet ligt zal toelaaten ora deszelfs eigen belang, lijdt geen weinig twijffei, alle reeden kan ik unietopgeeven, daar moeten wij een' anderen datr toe

5«ïf n °uP?t ^ KT"ivan Pruisfen nimmcr dulden'zal, dat de Republiek door den Roomsch Keizer verkleind worde! l en 3 Dat het voor eene algemeen bekende zaak in Duitschland gehouden word, dat de Rijksvorsten zich beleedigt vinden m den Perzoon des Hertogs, die zoo ik meen , Grootmeester van de Dtmfchc Ordens en dus zelfs een Rijksvorst is, zoo wel als Pair der meeste gekroonde Hoofden , en vergis ik mij met zelfs den Keizer f de Koningin van Vrankrijk onder den doop gehouden heeft, en dat die Rijksvorsten zelfs bii een Roomsch Keizer aanhouden om den Hertogin Hoo-stdeszelfs eere te doen herftellen; en eindelijk ten 4, dat de Roomsch _ keizer^zelft het daar heen zoekt te lhu.ren dat

tord tU-fC^n hem' °',S e» Groot-Bri.tanje vernieuwt worde, en mt deeze vier te zaamen genoomen, meen ik wettig te kunnen conciudeeren, dat alle onze nabuuren het

fun nier Si""1" *en,\ Zl}tt' het * des KéizTmag

hun met al en eeven klaar voor oogen flaan, maar in Eir^e-

r-ianknjk en Pruisfen 't openen der Schelde niet vreesde-

Si LfnU,fen ^1 fatiSraCtiC V°°r de" Hert°g door Oostenrijk bezorgt om deszeifs gevolgen met genoegen ziet; terwji er met weinige van die lieden, die den Hertogopalle wijzen beleedigd hebben, thans beeven, te beer als'1: waar mentlbk1 "^^ vrij algemeen gefpargcert word, Da-

mentnjk, dat de Keizer vifie eischt van de (lukken, welken met voor handen zijn, roch immer geweest hebben. Maar apropos, hebt gij de Treurbazuin geleezen? De Philarch. Ja!

lXHV;LEï- W"' d^ze Schrijver wist ons den ,0 IXbr. 1784 reeds de zaak van den Hertog, waar van toenmaals nog met gerept is, als de hoofd-oorzaak der Vredebreuk voor te dellen, en dat niet op zijn Patriottisch naar frivole opgerteegene begrippen; maar naar een woord dat S wist dat zijne Roomsch Keizerlijke Majefteit in 't vertrek des Hertogs gebeezigt hadt, zie pag. 37 van de Treurt»

ftaar ' d<?S Kdzcrs »,ec Cu<-"jf gedrukt

itaat. -— M,jn lieve Hertog ik neem ten boogftcn deel

tn uwe bedroefde omftandigbeden ! Gij kunt verzeekert ziin dat ,k er mij over zal revct.cbeeren, en ik moet u nU doen. aanmerken, dat een zeeker voornaam Regent, die een van deheeviglte partijen van den Hertog geweest is, met den

Roomsch

Sluiten