Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( sz )

F."re zullen aan dien kant altoos veilig zijn, en 't zal aan hun alleen afhangen zich'er op te handhnvencn tegeos de fchreenwers voor eene volftrekte en ha.rewarnge Voiksregeerin«- en wel daar door zullen zi; op dezelven vast zitten , dat" ze ieder in den hare de machten, boven hun gefield, eeren en vreezen, en den Onderdaan de pasfen afuindeii, om door godlooze libellen .eenige macht, wie hij z\\, ot particulieren te fchelden en te beleedigen, en eindelijk, dat de hoogde macht betuigt, gelijk z„ daadelijk betoont te doen ' dat het haar ernst is, voor Godsdienst en zeeden te waakèn, op dat de gekogte Kerk van Christus haare zaligheid

leere uitwerken met vreezen en beeven. _

De Philarch. Dat is een keurige aanmerking, Fm-

LEPehii"ÏTt. 't Is mij lief, dat ze u bevalt, ze is ook de laatfle die ik de tijd heb te maaken; want overmits ik deeze avond een Geldersch Edelman bij mijwagt, hoop ik, dat k] u zult kleeden en met mij naar mijn kamer gaan.1

De Philarch. Wel ik weiger dat met, hier vreemd in Amflerdam zijnde, weet ik niet veel te loepeneen < xcus nu aan Phileet verder gemaakt hebbende, mus ik om miï te kleeden een oogenblik uit het vertrek moest gaan, ging ik heen, kwam gekleed te rug. Wij gingen naar zijn Kamer, en de Leezer wagt in een van de volgende No. t gefprek ten zijnent met dien Gelderfchen Heer, die Theo-

philis een Godgeleerde , medebragt. En vaar ,nlus-

feben wel, ;

Not & refellere fine pertinacia if refelli fine ir»

cundin paralïfumus.

r Cicero.

TXe volgende Brief, ons toegezonden, vinden wij goed te JL) plaatfen, te beantwoorden en te wederleggen, t eet? en ander ter beoordeeling van den Leezer.

Mijn Heer de Philarch!

Een ijder is van meening dat gij.de parthij van 'tHof_zijt toegedaan , en wat mij en mijne vrienden aangaat, wij heb, ben onze bijzondere reeden, onze gevoelens van alle tanten ie bedekken, maar 't komt ons voor, dat gij van t heer-

Sluiten