Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

PHILARCHE

O F

VORSTEN - VRIEND.

N°. 4.

Vervolg van No. 3.

Dan oïïchoon de omwenteling aan de Staaten bijna zoo natuurlijk is, als 'net fterven aan de menfchen , zoo houden zij die zulke omwentelingen veroorzaaken, of dezelve wel niet veroorzaakende die maar verhaasten, niet op, godlooze uitbraakzels van 't mrmsclidom te zijn : even als iemand die den dood eens ftervelings verhaast, offchoon deeze toch fterven moet, niet nalaat evenwel een moordenaar te zijn.

Wij Stadhoudersgezinden beweeren teegens Profesfor Van der Mark dat de Reegel Bonicivus esse Pr/esentem Rf.ipublioe Statum tueri, eumquemuta, tumnolle, hetwelke beteekent: dat bet de plicht der Burgeren is, den tegenswoordis.en ftaat der Regiering te handbaavcn en denzelven niet te willen veranderd zien, niet is een uitvindfel van hcerschzuchtige Keizers, maar dat dezelve in 't hart van alle rechti'chapene Patriotten is ingefehreeven , mits de twee door mij opgegeevene regels teffens bewaart blijven; maar die regels moeten niet van een uitzinnig oordeel afhangen , maar met kennis gefchift worden. Ik wil die twee regels , waar meede ik alles .wat goed en recht is in verbinding ftelle te daan, herhaalen.

De Souverain eischt te recht gehoorzaamheid, zoo lang baar hevel ten algemeene nut ftrekt.

Maar, nu behoort de Souvereiu niet te redenkavelen, als een Trafymachus in de Samenfpraken van Plato (*_), cn.nl wat nut is voor rechtvaerdig te houden, en zy behoort niet ta oordeelen, niet voor anderen maar voor zich zelfs te lee-

ven,

(*) De RepubL L. 2. pag. 338 mihi.

C

Sluiten