Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C36)

al te veel met zijn Snaphaan gebeezigt is, om aan de zaaken Veel te doen. De tweede maakte pWesfie van de Rechtsgeleerdheid en toonde (zonder de wind te maaken van een jong Advocaat, die 'c lappen van zijne fchocnen niet lerJïCmr n oorbel van de zaakeh

iprak, de Driestheid toch is 't merk der onkunde, want dis geenen d.e door en door zien , bepaalen hun oordeel wat

hunne gedachten hebben leeren regelen ,. en h manqueerde mijn Vnjcorponst aan geen driestheid. Behalven deeze Hoeren, die zeer verfchillend in de gaa ven des gemoeds, en van 't verikmd waaren zaten er nog twee Dames, die meer dan gemeen verftandig betoonden te zijn, doch mooglijk geheel niet zouden gefprooken hebben , had een der beiden zulks niet zomtijds verplicht geweest, om den Heer van het Vrijcorps kort al te beantwoorden.

Maar daar 't de eene voornaameiijk was die dit met uitmuntend veel bevalligheid deed, zal ik in het affehrijven van t fchuitpraatje haar alleen noemen, en de leezers zullen voor haare beminnelijke metgezellin de befcheidenheid hebben van te denken dat zij altoos llilzwijgend haar zegel aan de handelingen van haare vriendin hechtte, wij zullen onze fpreekende Dame de naam van Cupurnh, haare vriendin die van i> BNOBi a;, onzen jongen Rechtsgeleerde die van Plinius; Onzen Vrijcorponst die van Eunob au bus, toeleggen, echter moet ik den Leezer nog voorafzeggen ; dat Eunobarbus aan de Buitenplaats ürin klust van ons afghig, en dus hadden wij zijn gezelfchap niet lang: want die plaats was nog meer dan twee tmren aan de zijde van de plaats waar wij naar toe voeren. Naai.wlijks was Eunobarbus in de fchuit, of hij nep iemand die hem aan de fchuit gebragt had na: nu houdt u wel vriend, en fcl.rijft toch lustig voort:

want dat Oranje janhagel moet 'er onder. Met een nam

hij een rdjp, flopte, riep 't zal de Dames niet hinderen, waar op Ca lpurni a antwoorde, gantsch. niet, al wilden alle de Heeren roo-ken, als dat raampje aan die zijde maar open blijven mag■, rechte Ilollandfche vrouwen zijn voor eei weimg damp niet bang. _ ^aar op de rrijCorporist: maar wij zullen de manier van faamenfpreeking voor die van een verhaal der Jrutmett/preektng de voorkeur geeven .

Eunobarbus. Rechte Hollandfche Vrouwen V ' o Mevrouw dat mag ik hooren, wij zouden voor eenige jaaren ni.ee gedacht hebben, dat 'er nog zoo veele waaren: en mee dat otaiet het boos tn ons Land uit, hoe zeer zelfs de liefde voor t Vaderland ontbrand en bij Vrouwen blaakt; daar ™ar bij voorbeeld de Heer Hespe van mij ,f, is't evenwel 4"

wat

Sluiten