Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 50)

attentie op liet ©beaat van den 7 Maij 1754. alle moderatie met die rampzaligen /dewelke htm gehaat gewin door licentieufeSchriften maaken, gebruikt hebben, zich echter nu in de noodzaakelijkheid hcBbm gevonden, om daar omtrent (te weeten in 't nog vigeeren van 't Placaat) een voorbeeld te geeven, in de zaak van zeekeren Boekverkooper Ihndrik Arends, welke in weerwil van 's Lands Placcaaten zich geemancipeert hebbende in het verkoopen en debiteeren van zoodanige printen en libellen , als daar bij direftelijk verbooden waaren, diensweegens door den Hoofdofficier deezer Stad R. O. ter Schoutenrolle gedagvaard , op Articulen gehoord', en vervolgens geincarrisfeert -geworden , gelijk

dezelve meede door ons nu onlangs gevonnist is. ■ 't Is

dunkt mij zeker, dat Schout en Schepenen gevonden hebben , dat Arends verkogt heeft een Libel bij hem uitgegeeven, waar van hjj geen Autheur kon noemen, Spotprenten waar van hij geen "Inventeur wist op te geeven: maar -is het nu wel voo'rzigtig over dc zaak te fchrijven, en die niet deftig en bepaalt op te geeven ? immers neen , want nu loopen 'er praatjes, als of Arends gevonnist waare, over

• een Poutrait van den Heer Erfftadhouder op Oranje gecouleurd papier gedrukt, en een Boekje dat hij in Commisfie van de Acé uit s'Gravenhage ontvangen hadt, 't is waar, k Piaccaat van 175-4. fpreekt van Schrijver, Drukker en Uitventer : maar kan dan eerst tegens den Uitventer alleen v'iP'eeren, wanneer hij Drukker noch Autheur kent, en dat wel daarom: wijl 'er dan eerst eene halve preuve voor de Malice

van eenen Uitventer is. En deeze'moet 'er ten minden

zijn: maar ftelt een Autheur van een godloos lasterfchrift, komt bij een Boekverkooper, hij laat hem eene voorreden zien daar niets infteekt, hij is brutaal genoeg zijn naam 'er

■ voor'te zeiten, de Boekverkocper die mi-fchien voor een Vrouw en zes Kinderen de'kost moet winnen, heeft de tijd niet het door te leezen , maar hij verlaat zich op den 'Autheur, en de modcraate voorrede, hij drukt, hij verkoopt, zou dan met eenige grond tegens den Boekverkooper kunnen geprocedeert worden, ik denk neen; — maar tegens den Autheur wel, en niet eer tegens den Boekverkooper voor 'er preuve waare, dat hij 'er deel in hadde gehad, ftelt indien'er een Contract voor handen zij , over een werk van 'dien aart gemaakt,- en de Autheur voor halve winst en met voorkennis van den Uitventer dus betoont gefchreeven te hebben, en wat van foortgelijken meer zij; maar dit alles vindt omtrent 't Poutrait van een Vorst, die 't Eminente Hoofd van de Republiecq is, omtrent het Boekje bij de Agé gedrukt, geene plaats ; ik vooronderdel dus als zeker dat Arends, in *t geheim Boekjes en Spotprenten gedrukt ea

Sluiten