Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* 53 >

Stmdacht 't geen wij aldaar aantroffen op pag. 37 en 3.!? ,b.e-, trekkelijk F. A. van der Kemp: „ 'Vij'willen" zeggen Hort Wei^Ed.. Agtb. „ 'er nu niet bijvoegen, dat F. A. van der Kemp bij het 331 No. van den Post van den Nederrhijn, ", het weinig dekzel, waar onder men zich zelve tracht te " verfchuilen , wegrukkende , en in den naam van zijnen \, vriend Hespe openlijk uitkoomende, de bedoelde Perfoov nen en gedeügneerde Regeering bij naame genoemt heeft. _ C Hespe had deeze expeditie gemaakt, dat hij 't geval in zijïien Brief, ten antwoord op den Brief van J.ustu.s Plebejus, in het 224 Nummer van den Politiajuen Kruiper, zou befchouwd nebben als een problematicq geval, of een Cafn dabilis; fchoon 'er bij mooglijkheid geene andere Regeeringe kon bedoeld zijn dan die van Amfterdam, die met de kennelijkfte couleuren zoo vvord voorgefteld, dat men^zich niet welvergislen kaji.(a)).,, [Vij weeten zelve wel," dus gaan hun Wel-Ed. Agtb. voort, „ dat zulks als een factum „ tertu in dit geval de Suplianten niet. kan bezvjwen; „ maar wij voegen het 'er echter hij, als een ftnguher „ Haaltje van de toomlooze licentie en vilipendie van > Lands „ 'Placcaaten, welke in deeze tijden plaats beeft.

Ik dacht bij 't leezen van deeze woorden; behoeven Scheepenen van Amflerdam zich wel te verwonderen, dat deeze Mennoniten Prediker dien licentieufen ftap in hunnen opzichte gedaan hebbe? daar men hem reeds in den Jaare IT82 heeft toegelaaten in Friesland en Holland openlijk zijn oproerig ftelzel, om de Iloogstgebiedende Macht van den Souverain, en het bewind van Stadhouder en Magiftiaaten, aan de willekeur van't Volk te onderwerpen, met deeze woorden te prediken: ,, Elk Burger, dien bet gebeuren „ mag in een vrij Gemeene-best. onder het opper-toever„ zicht des Almachtigen, te leeven , en de vruchten der „ vrijheid en onafbangelijkheid te fmacken ^ —— betaald „ geene fchattingen, dan in welke hij zelf, of door zijn

„ Plaatsberxeeder beeft bewilligt. Hij verkiest zij-

„ ne eivcit Regenten , uit de besten, de bekwaam/ten, de „ belangeloosfen zijner Medeburger, om voor 't welzij*„ van zich en de zijnen te zorgen; indien hij bet verkieze, lijker keurt dit anderen te vei trouwen, dan b-t zelf te ' verrichten. Deeze met het vertrouwen hunner Broedt* " ren, 'met macht en aanzien b-kleed, tot wederopzec", GiNGE toe, zijn van het zelve aan 't Volk rekenschap " verfcbuldigd, wanneer, en zoo dikweif zii zulks vtrkifr 11 zei. , en zullen het der Godheid moeten geeven, indien zij ,, 'er zich bier van weeten te onttrekken, terwijl de uitgeE3 „ pen-

Sluiten