Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C55 3

Und Hoe verre is't Vairiothnnn van dit zoo'rt van Patri-

et ten, verwijdert van dat van onze braave Voorvaders, ■ten i den van de Spaaniche lnswfitie hun goed en b.oed v"or de waare en edele VrijheK) , die afkeeng is var, alte iosbandigbeid en Regeeringloosheid , veil gehad hebben ; men vindt daar een uimeemend blijk van bij P. Bor oorZoi^r^edMan^ehe Beroerte,, Eer/ie Stuk pag 87 in\t Amft. '1670, alwaar wij onder anderen m een Gefehrift' welk op naam van de Minifters en Gecommitteerden ^ de Duitfiche en IVa'fehe tor* in den Jaare 1566 aan de Wethüuderen van Antwerpen >S geprefenteerd oeeze fetuHngen vinden : „ dat die van de Kerken i.ereidwaaren in aller gchooi zaambeid ten beveele van de Heeren^ " zich te [lellen tegen alle geweld en ivjohntien, dat zij V tekenden te weezen baare Magi/lraat van God tngcfield, " en daarom hen waren verbonden gehoorzaam te weezen % " Zn alleen uit vrecze van firaffe, maar ook om hunne " conflentic. en hij eonfetvtrtie waren fchulaig en wilden " behalen alle accijfen, imposten fichat tingen

" in andere las! en, die **> hen opleggen zetteen, io ordi" r air e als extraordinaire, belijdende dat de geene, die " Jeieertnge, of bedrog daar in deede. God vertoornen, " en llratbaar waren bij de Ileeren; dat tot meerder zee" kerbeidvan diende bietman des ll oordu en andere ge1' Held tot den Regimente der Kerke, wsren bereid, indien bet noodig ware, eed in haare handen te doen, van hen " te weten getrouw en ondeulaanig, in alle zaaken na Codcn zijn IVoord, ter confervalie, welvaarden voor" deel der 'hgezeetenen , en van 4e Stad, .en 't tol*.ze» HU te houden als 't hun mogelijk zoude weczen. Biddende " voort dat zij-onder de autoriteit en protectie van de ileeren zouden mogen vergaderen in eenige Keri.en. be" kwaam cn groot genoeg tot de Excercitien van.hunRelt" eie en hen niet kwaali,k willen ajnecmen , dat zijmet * eenise van dien in den tegerwoo^igennocd hen behielpen'' tot dat bij de Ileeren daar in zenac weezen voor" zien dat zij ook niet en legeerden iemand te forceeren in zin confidentie, hen te vreede houdende, en God dan" kende dat zi, middel hadden hem la dienen na haare " confeientie, en booperJe, dat de Ileeren zouden toezicht " neewen, dat zo we! de eene als de. andere reden van ge" naegen zouden hebben: verzocht, dat beliefde te ordmeê* " ren, dat niemand den anderen en zonde mogen verongeH lijken , om bet feit van der Religie."

E 4 (Men

Sluiten