Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(79 3

tan der Kemp, van Schellen, enChasteleinaan't Vrij Corps te Leiden, na dat zij hunnen zin niet hel/ben kunnen krijgen met hun request, om rekening aan 't Volk , gedaan te zien van Lands en Stads Finantien, en is het feeën moordblaazen alles wat een Justus Plebejus fchrijfi, en een Hespe beantwoord? Is't geen burgers tegens hunne wettige Regeerders opzetten? En is't geen dwinglandij zijn Souverein altoos met Requesten, Volksftem en meer zulke zaaken aan 't hoofd te koomen, en dwinglandij te willen invoeren onderden naam vari Vrijheid, maar onder die naam is men hier van ouds het traiteren van zulk foortvan Volk gewoon enten daagenvanPr: Maurits fchreeuwde de Arminiaanen niet anders dan van Vrijheid, terwijl zij de Hervormde geene kluizen, laat (laan kerken tot het beoeffenen haarer Godsdienst overig lieten — eu is het wat anders dan muiterij tegens de placcaalen van 's Lands Souverein, wanneer die het draagen van} alle leuzen verbied openbaar allerhande couleur van pluimen, om elkander te kennen, te draagen? dit zijn oproer leuzen: want 'er is eeti Conventie dat en tvaartse men ze draagen zou voorgegaan, en 't zijn de Vrijcorporisten die ze draagen en ook dit is een uitheemsch gefpuis, 't is eene bijlbort bij de Schutterij dat nergens een wettige aanlïelling te berden kan brengen.-r Gij begrijpt, Philarch, dat wanneer ik in 't vierde vaers van VLands Hoogheid, van den band derbondelbijl, eisch der oppermacht, en rechtvonnisfen die gefehonden zijn, fpreeke, dat ik onder de Eerde 's Lands opperfte Macht, onder de tweede, de burgemeesterlijke waardigheid, onder de derde den eisch van den Heer Hoofdfchout R, O, verfta en voor al oog op 't geval van Hespe hebbe, en zijn de vonnisfen des Rechts wel ooit zoo mishandelt als m zijn geval? ik

meen van neen. •

Geloof niet, mijn waarde Philarch, dat ik het fchip van Staat befebouw roerloos te zijn door verlaating van 's Lands Vaderen: maar dit is zeker, dat 's Lands losbandige kinderen naar dat roer tasten , en zoo kan de fpreekwijs in 't 6de vaars ook alleen worden verftaan, en inderdaad, mijn waarde Philarch, een Maatfcbappij van Lasteraars is zoo goed als eene Maatfcbappij van Rooveren , of ftelt de rechtkunde de eer niet eeven zoo wel als goederen en leeven onder de voorwerpen haaren handeling, Cicero zegt in zijn Paradoxis, quae enim eft Civitas ? Omnis ne convenius, etiam fut urn & immanium? Otanis ne etiam fugitivorum & latronum congregata unura in locum multitudo? certe negabis. En dit in 't 6de vaars gezegt zijnde, is dan de uitdrukP king in 't 7de te hart, dat ik ons zondigenden als flaaven der zonden befchouw, zoude ik zotte menfchen om eene harfchenfchim als ik in 't 12de vaars zeg, gewapentom eene goed te befchermen dat keur niemand oetrooven wjl, zou ik zulte ■ ; • ■ 'men-

Sluiten