Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(93)

van bloemen en vruchten der dankbaarheid onder de fchaduwen van uwen Oranje Stam, zoo willig bloemen voor uwen geboortendag fchenkt, uw Stam is, zonder zulks gezocht tehebben, tot de Erfwaardi'gheid opgeklommen, de Staaten hebben verklfart, dat zonder een Eminent Hoofd te hebben dit Gemeenebes; is een Staat die vaak op 't oever van zijnen ondergang komt, een Stadhouder dan riep hét Volk: want wij moeten als redelijke weezcns onzen ondergang voorkoomen, een Stadhouder riep het, en wie? wel hij die 't meede belang in ons behoud heeft, de tijkden van 's Lands ouden adel, dat zijn, antwoorde'een ander, de Priufen van Oranje, en de naam van Oranje wierd niet zoo ras gehoord of klonk door 't Land als den bazuin eens Aartsengels.

Gij zijt gebooren om ïn 't bedier van uwe Vaderen een* te treeden (God dóe het laat zijn, om Uw, en 's Vaderlands wil, en fraafe:uwen Doorluchtigen Vader nog lang, h'ij is in 't beftfer Edele Jongeling, en gij, ó Hooggebooren Prins! gij kunt van hem leereo, dat Staatszorg geen heerichappij is,'dat zij.geen verteaak maar plicht, dat het uitwendige fchittert maar 't inwendige fl*ei'.:,) fchrik voof, noch wensch naar f bedier'niet, en dfti zult gij het zeive ten besten waardig wferdeii.

En wat zijti rin de bloemin welke' ongekunsteld voor handen zijn, 'tis de liefee des Volks, voor Uw Heer Vader, ó.Prins! draagt deezen' nkirer ine->r dan bloemen vdor hem, draagt vruchten: iratr.r in een jongeling; kan-'men a?n hoop van groote dingen alleen bloemen offeren, terwijl men aan een Vorst van jaaren vruchten brengt ten qffer van zijne daadeh", men brengt U bloe.net; , en deze dag zal zeker niet onvruchtbaar zijn, iri 't a.Ychüdden vr.n ktmstloof en ftroijea van roozeri gsgaffd aan Pindus' voet, mij ttal *f voegen Prins die als -^kunstrichter te befchouwen, maar zoo-'er iemand, is, die ze u dus doet befchouwen, bij haat uW Perfoon, uwe waavidgkeid,-' en de Natie. —

Al wat komt moet u iief zijn, zoo 'c uit een goed hart komt, de krokus is zoo wel een bloem als de de Heacinr, en de Tulipaan zoo wel een cierfel in de offerkranfen als het da Roezen zijn, de gemeene Harst is zoo wel een gom als de amomij, en dc- fclielle philomcele doort het geneuri der minder met kunst bedeelde rustvink niet, gij zijt geen kunstrechter', en die U omgeeven, vermengen' om's Lands wil niet, U zulks'in den volden zin te maaken, gij zijt eert Vorst, leert gij harten beoordeelen, en laat anderen om L 3 zan-

Sluiten