Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 95 )

eerfte haare grenspaalen gewaar word , laat vooral uwe hoogde macht in uwe oogen in de goedwilligheid van anderen beftaan , en begrijp dat alle middelen van Contrainte bewijzen van onmacht zijn ; omdat Christus God Almachtig was, beval hij V de winden en zij zweegeti, en gehoorzaamden , en had hij die niet geweest hij had ze moeten beBrilden; word machtig maar niet geweldig, om de zwakke 'zijde uwer macht niet te klaar te betoonen en geeft God U wijsheid naar mijn wensch, zoo zult dj ook machts genoeg hebben om wel te doen, let op Uw Heer Vader, ó Prins! omdat hij derker, machtiger is dan het geweld, 't welk zijnHooge Ptfffoon omringt, laat hij het uitraazen, beklaagd de zotten, is te vreeden in zijn lot en door zijn vertrouwen op de macht van zijn goed recht bindt hij een riem onder 't hart zijner vienden, en zal een voorwerp uwer bewondering weezen als uwe jaaren uw oordeel zullen gerijpt hebben , en wijze lieden op uwe bewondering kunnen prijs ftellen. —

"Ten derde Hartelijk wensch ik U dat gij de goederen moogt leeren gebruiken, welke gij eens, (God geeve dat het laat zij) zult bezitten , 't heet weinig te praaien , weinig mildaadig, maar Gods Geest zal 't U moeten leeren hoe 'er een nuttig gebruik van te maaken, en 'er U en uw Huis eere meede aan te doen, uwe meesters zullen U (heoretifche regelen leeren maar Gods Geest wiens bewerking ik voor U af bidde kan U alleen, met van zelfsheid in de praktijk leide, Gods Geest zij met U.

Ten vierde, 't is Prins! nog zeer vroeg om U een wenfch over uwe huwlijks keuze te doen: maar ik weet hoe vroeg zich 't hart ontfluit, ik weet dat die eerde aandoeningen, hoe vuurig echter eedel zijn bij alle menfchen, de eerst geboorne liefde is vrij van laage hartstogten, ze is onlchuldig, behoudt die ze is goed, en word door tegenkanting alleen hartstochtelijk, maar Prins , vergeet'er niet bij dat uwe keuze het lot van uw leeven bepaalt gij kunt in uwen echtftaat zoo ongelukkig als de ongelukkigfte onderdaan zijn, befluit dan langzaam maar fernt de Historie der waereld zal u in de Hoven zoo wel de bittere gevolgen van huiskrakeel leeren zien, als bij geringe burgeren, denk 'er bij, wat gevolgen die keuze hebben zal, wat nieuwe verplichtingen U opleggen , en weet dat Koning CijRüs als hij op de opvoeding zijne kinderen verwaarloost de Maatfchappij daar door meer beleedigt dan de eenvoudige Landman Agricola in't zeilde geval en weest voor alhier wijs in.

• rij .;. bnootsrc 1 Maar

Sluiten