Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 104 )

Geen boek van Priestleij getoilereert of verbooden,. geen ketterij onder wat fchijn ook ingevoert, geen aardsch geweld tegens de macht der waare Kerke Gods geftelt, zal 't Koningrijk van Christus fchaaden, 'er zal wel een waare en openbaare eerdienst op de waereld blijven;met de geboorten van Seth, bij wien het heilige Kerkzaad berustede, begon men Gods Naam openbaar aanteroepen, 'er kwam openbaaren eerdienst voort, en dezelve zal tot het einde der eeuwen blijven, Christus is één God met Vader en Geest.

O Ismaëi! wat wenscht mijn hart U toe dien Heiland te kennen, en eeven weinig als gij ftelle ik'er eere in, Renegaaten te maaken uit tijdlijke inzichten , of voor eene Leer van dewelke ik niet overreed ben: maar ik weet in wien ik geloof heb, en ben overtuigt, 'en't zou mijne Zaligheid in mijn Zaligheid na dit leeven nog vergrooten (zoo als ik nog aardschgezind denke) U ook daar onder Gods uitverkoorencn aan de bruiloft des Lams te vinden, waar wisfeling, fmart en dood geftorven zijnden, Christus in allen alles is.

Den 14e Aug. 1785, welke na gisfing bij u zijn zal, den 53 dag der maane Af b.

Berigt. De Leezers zullen met deeze brieven genoegen neemen, en Priestleij op de onwaarde fchatten , daar hij op behoort geftelt te zijn bij Christenen: zoo ik hoop zal geen één eenig Godgeleerde zijn tijd aan 't fchrijven tegens dat godvergeete werk verfpillen, maar voor de ziele zijner kudde zal elk flegts blijven waaken en opentlijk tegen Priestleij's verdoemelijke leer vermaanen, en dit zal genoeg zijn. Alle Kerkleeraaren behoeven dat werk niet eens te leezen: 't is 'zotte praatte zeggen de Geestelijken bejlrijden Autheur en die zij niet leezen: want tot het beftrijden der logenen is 't niet noodig ze in alle haare gevolgenen oordeelen te befchouwen; neen 't is genoeg van de tegens overftaande waarheid recht overtuigt te zijn; niemand zou immers een ander wijs achten, die tegens een derde welke met Anaxogoras zeide dat de Sneeuw zwar: was, niet eerder het tegendeel zou durven beweeren, voor dat hij al zijnedrogreeden hadt aangehoort, en elk zou van een zoo vreesachtigen zeggen, had hij aan zijne; oogen niet genoeg???

Dit Weekblad wordt weeklijks a i| Stuiver uitgegeeven bij J. P. KRAEFFT te Rotterdam, en bij zijne Correspondenten in de Buitcnfteeden.

Sluiten