Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

trok echter heeft deeze tijd ons gefeért dat de Kardinaal'ia waan bedroogen was omtrent Gibraltar,, en dat Grootbrittanje in 't midden.der rampen eene geduchte Zeernogendheid is, trouwens Alberoni dagt als een Italiaan, en 't Cosmopolitismus of die waarheidsmin die alle volkeren recht doet was nog zoo ver niet doorgedrongen : dit plan brengt mij echter tot nadenken en fchoon ik op Spanje niet veel tel, zou ik wel wat argwaanig op Frankrijk denken kunnen •(ve'rfchoon mij Genadigste) dat rijk ('meed plans en voert ze uit om dat het aan de middelen te gebruiken niet zeer kleeft, maar in dezelven varieert, 't plan van Carel de V. was reeds eene algemeene heerfchappij , maarOo tenrijk heeft het laaten vaaren,toen 'tevenwei nog de afgod van Lodevvijk de XIV wa?. Gelukkig hadt hij een antagonist in Koning Willem die ook Stadhouder in veele Provintien der Nederlanden was, maar Grootmachtigste wat zal ik thands zeggen 'Lodewijk de XVI is met uw huis verzwagert, de omftandigbeden van de betrekkingen der Rijken in Europa zijn zoo geducht verandert, dat geene der droomen des Kardinaals ooit gerëalifeert zullen kunnen worden , en — maar verfchoon mijn ijver ik fprakdat 'er geen tusfehen koomen aan was.

De 11. Keizer. Neen , neen ga altoos voort, en — want daar blecvt gij breeken.

De Kai'.ii-rheer en (Ik wilde zeggen Grootmachtigste) Spanje maakt weinig anders als navaale promenades , en is om zoo te zeggen, één rijk met Frankrijk, 't is ten minsten in beiden 't huis van Bourbon dat regeert, Frankrijk Jchijnt uitzichten des Kardinaals op het meesterfchap des Oceaans', door 't middel der Conquesteering van China te minachten, en fchijnt, en door de voorllant der Ameiicanen tegens B.ktanje in de laast verloopene jaaren, en door de Edelmoedige deelneeming in 't lot der hollandercn, alle meesterfchap der zee te willen vernietigen , en uwe Majesteit fehijnt zelfs door Frankrijk uitgelokt te worden , deel in de vaart op d^ Indien te neemen, immers omtrent Oostende zal uwe Majesteit , redelijker wijze geene plans fmeedCn kunnen die niet geagreëert z-alleo worden, terwijl het huwlijks tractr.at tusfehen de twee doorluchtigffe huizen van Europa, te weeten uwer Majesteits en 't Bourbonfche alle fchaduw v:;n verdenking zelfs weg neemt. .

De R. Keizer. Spreekt met alle oprechtheid fleer Graaf, en zoo als gij denkt, denk niet, dat ik te familieziek ben om geene waarheid te kunnen hooren, zou naar't plan van Alberoni, het geen naderhand naar mijn gevoelen , eene uitwerking als ueulfop genad heeft , het conquest van China en.

N z de

Sluiten