Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

landde rrioeijelijkheid zijner Avenues snAlpifchege'bergtensij gij weet wat de mijnen voor Leen 'er zelfs van ondervonden hebben.—

Met list in tegendeel is 't zeer mogelijk, om dat er eene Land-bedervende Cab-al in die Haat is, welke eengeduchten invloed heeft, en die met de Republieq ontdaan en opgewasfchen is , eene Cabaal tegens 't huis \an Oranje: dus om op uwe vraag ie antwoorden, met geweld neen, met list ia, echter hoe zeer ik attent op Frankriik ben moet gij nog vasc dellen , dat ik maar uit voorzichtigheid en niet uit wantrouwen handel: want ik twijffel geen ogenblik of mijn-zwager zal de Regels der recluvaerdigheid die hem bij zijne op> voeding , door zijn Zeeuenvoogd ziju ingeboezemt , aan wien Moreau QaJ totdat einde zijn pen geleent heeft, volkommen getrouw zijn.

De Kamerheer. Dat Cabaalen onüaan in despotifche mor* gei. andfche rijken, daar de Wetten en de Monarch geconi fundjeejt zijn, is niet vreemd: maar in de befchaaide Landen yau Europa is't wonderbaar, wijl'er niets bij kan gewonnen worden-— t ■ '• ■

Da R. Keizer ik merk wel Heer Graaf, dat gij weinig bekent met gemceneb.esten zijt.

I) • K amcrheer. In e^ne Monaichij gebooren zijnde en weetende dat in republieken iemands recluvaerdigheid zelfs hem kan doen bannen , gelijk blijkt in een Aristides en anderen , haat ik die regeerings form; een Vrijellaat is een monder in mijne Oogen; een Volk dat regeert, is .ellendig, en ik dank God dat mij gegund is voor uwe Majedeit te bukken , ja ik was liever onder de wilden dan in eene Republieq.

De R. Keizer, voorzichtig lieer Graal'overijl nntet, zoo als 'er verfchil is tusfehen de willekeurige geweid oeffening des dispoots, en het reden maatig Macius gebruik des Moïiarchs in de Monarchijen, zoo is 'er ook verfehi! tusfehen de toomlooze geweldenarij der volks regectring en de gemaatigde Handelingen der regeering der Edellie uit een voik in de Vrijuaaten; maar zoo gij mij vraagt of in eeu .despoticqoe üaat of in de Monarchij , of in de volksregeering , uf-onder de regeering der -Edei.stem , het Volk gelukkigst is, ik zal u zeggen 't is in de Monarchaale! want zoo fpreekt mijn belang: maar onder ons en om mijn hart recht uk te fnree' " ' Rn»

(a) Moreau, Plichten der Overheden, of Vertoogö'verdè; Rechtvaardigheid, als de grond van alle de Plichten van. een Vorst, verdient elks leeziug ten hoogden.

Sluiten