Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 128 )

/tadhouder door krijgsmacht de muiterijen geftilt hadde, zou Dien ook hebben kunnen bezigen, zoo hij eene drieste Coup van een andere Natuur ondernomen hadr. ; De R. Keizer. Hoor Graaf, bewonder hem, ik doe zulks Jhet u. H'j heeft door zijn geduldig verdraagen getoont, dat

hij een Vader des Volks is. Hy hadt moogiijk met een

flerke Coup zoo wel kunnen triumpheeren, als het Lot van Carel lijden : maar nooit 't arme volk zijne waare Vrijheid leeren hoogfchatten , zijne Stadhouders als de grondzuilen van de Vrijheid of Staatsgefteltenis leeren houden: maar nu heeft het volk gezien hoe die Prins tot aan zijne veiligheid toe 'er aan opgeofferd geeft: het aantal van de Vrienden van 't Oranjehuis is ontzaggelijk aangewasfen , en 'er zijn 'er onder, die wanneer zij meenden dat al hun bloed op dit oogenblik den Heer Erfdadhouder nuttig zijn koude , zich morgen zouden verwijten , dat zij een dag te lang geleeft hadden, Nu zal ik den brief doorloopen, en wagt u deezen avond weder te zien. ,

De Kamerheer. Ik beveel mij onderdaanigst in uwe Maseteits hocge genade.

Dit Weekblad wordt weeklijks * i| Stuiver uitgegee» ven bij J. P. KRAEFFT te Rotterdam, en bij zijne Correspondenten in de Bukenfteeden.

Sluiten