Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

0136)

■ wij'het voorwerp der algemeene protectie moeten worde», - daar wij aan de gewapende Nutraliteit, waar toe wij ten

minsten nog iets zoude meede gedaan hebben, niets gehad hebben: ik verwondere mij te meer dat de Proffesfer zoo hoog van.die D.uitfche en Zwitferfche Hulptroepen opgeeft, , zijn Hoog Eerw. herinnere zich eens A0, 1781. hoe gruwe. lijk laag heeft men toen van den Landgraaf van Hesfen-

■ easfel gefprookeu, om dat zijne Hoogvorstelijke Doorluchtig. . btid, voor prijs aan de Engelfchen troepen leeverden ,

om tegens de Noord Americaanen te gebruiken , vreest • zijne Hoog Eerw. niet dat die .Zweedfche , Duitfche en Zwitferfche hulpen , in dezelfde termen vallen zullen ? ik •vrees het-inderdaad-, en zou 't daarom wel gez weegen t hebben; 't verwondert mij niet dat zijn Hoog Eerw. 'er ' van de algemeene Exercitiezucht wat verder ook iets heeft . laaten invloeijen.; ff; '-,"'" Philarch* Maar nog fterker Mijne Heeren , Proff. Kuipers kan als een Godgeleerde gebrek aan Staatkunde . hebben,--hij kan onkundig zijn van 't bijzonder belang van alle Rijken:' en zijn en blijven een waardig, een bekwaam, een voortreffelijke Hoogleeraar in de Godgeleerdheid: maar hij kan zonder 't begrip van 't geen wij Souverein noemen , dat alles niet zijn; nu noemen wij Souverein die

■ geene die alle. macht-bezit en daar door werkt, en die kan niet lijdelijk zijn, maar is daadelijk, en' een volk dat Regeerders beeft is lijdelijk, yolllrekt lijdelijk, het is alzoo in Contradiftie als de Proef.-Kuipers praat van Regeerders

. «ener Souvereine Natie, nog meer 't is de Souvereine Staa. ten even zoo. fterk in hun eere getast,-als of men haar

volksverbeelders noemt: wij weeten van die volks Souvè-

reiniteit niets, en walgen van die pasfagie.

(V Vervolg hier t)a.~)

Dit Weekblad wordt vreeklijks a i§ Stuiver uitgegeS"' yen bij J. P. KRAEFFT te Rotterdam, en bij zijne Correspondenten in de Buitenfteeden.

Sluiten