Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

PHILARCHE

O F

VORSTEN - VRIEND.

N°. 17.

Theophilus. Even zoo walgt mij de laage vleierij- en wierook, aan de Roomsch Catolijquen toegebragt, vooral in de aanteekeningen: want toch op wien kan men (laat maaken dan op de Hervormden en Lutheraanen, en zijne Hoog Eerw: indien hij der Roomsch gezinden toch honing om den mond had willen fmeeren , hadt den, naam van Rennenuerg wel geheel achter moogen laaten; in de aanteekening L..O. zegt hij, dat van de wapenhandel ( hier fpreckt de ProfF. opzettelijk van de Vrijcorpfen : want op de manhafte fl;iat het niet 3 alles gezegt en bedist is, wanneer men zegt dat de Regeering vaii zoo veel Steeden , ja Provintien dezelveu hebben goedgekeurt, en door Hoog gezag aan de Wapenhandel de noodige richting gegeeven, zoo.dat het ding daar was; voor de goedkeuring, en in zijne geboorte alzoo ïncon.litutioncel? antwoord ja; met welk recht was 't begonnen ?' met geen: dan was't een daadeüjke attentaat tfgéns de Souverein, dat het onllraiFelijk kan yoortduuren, en (a!s Zijn Hoog Eerw zeggen waar is) dat het der Conditutie word ingelijft; maar het houdt eene ir.conditutioneeie geboorte tot in der eeuwigheid, al keurden alle SouvcieintJ} der wijde 'Waereld het aapenfpel oer Vrijcor.ioristen goed; in die zeifde aanteekening daat nog — terwijl onlangs Zij re DüORL: HOOGH: NEERLANDS ERFSTADHOUDER, (dit niet Curfijf maar Capitaal, Letterzetter!) 'er zich ook zoo fterk voor heeft verklaart. —• dit, Proff. \ Kuipers boude het mij ten besten , is ter kwaader trouw met ('e woorden van den Vorst fpeelen, de Prins is nimmer voor Vrijcorpfen geweest, en zal en kan het nimmer worden Zi o lang hij een Man, een Vorst van Eer is, en de Liefde van eene vrije Natie wenscht: de Prins wil alleen dat men van 't kwaad zich tap goeden bediend, om tBt het misfchien niet R nieeP

Fcrvolg van No. 16.

Sluiten