Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 144 )

verantwoording daadelijk verplicht is, dan wat geantwoord ?■ ik zie het niet in : maar hoe zal men 't verder met den Oltl ambter maaken, indien hij de reden weet waarom in de Re• kenkamer een Gecommitteerden uit iedere Provintie is, een reden die ik hier zal opgeeven , om 't góed vertrouwen der bondgenooten, omtrent het welbedeeden dier penningen te bevestigen, zonder eenige publiciteit te geeven aan een (laat van zaaken, (van welker geheimhouding de rusten veiligheid van 't gemenebest afhangt) opdat men daar uit gelden kon gebruiken, zonder nieuwe bezivaaren der Insezeetenen, alles wat in die kas is; is tot gebruik der Mogendheid, daarbehoeft men ze niet toe öpteneemen of openbaar te maaken' of wou de proffr. hebben, dat de Provintiè'n Holland alleen zouden laaten betaaleu, en de overigen geen quotas tot hunnen confenten toebrengen, en de Generaliteit alles uit die kas doen zou en ze toch vol zou blijven, inderdaad iets diergelijks was niet minder Miraculeus dan het wonder van Ehfa bij de arme Weduwe van Zarphatb 1 Kon 1 Maar nu vervolgd de Hoogleeraar. Doch alle die verzoeke» hebben geen bei min/Je efcct gehad, de redenen daar van zeggen onze Heeren Staaten niet en dus kas: ik ze ook. niet zeggen ( lk zeer wel, om dat die Opening zonder toedemming van alle de Provinnen ongeoorloofd is en de Provintien daaromtrent niet zijn overeengekoomen,als behoorendede kennis daarvan tot de Unie tot de Mogendheid, niet tot die bijzondere bondgenooten , die geen reden vanwantrou wen hebben kunnen, om hunne" Gecommitteerdens , welken zij moeten vooronderfteilen Lieden van probiteit en opléttentheid te zijn, en inderdaad was dit anders men zou ze immers die gewichtige Commisfiè met betrouwen. — AJweer fpreekt de Proffr, nu doet onze Hooge Overheid in doezen brief haar en plicht, 'en waakt voor de Rechten van Groningen en Ommelanden, en fcbrljh aan de Staaten Gert. Zvue Hoogheid en den Rand van Staaten. aan welke bet befiel over deeze dingen flaat, en van welke dus alleen opening kan gekrecgen worden — te weeteu de brief van den 10 Jsmfary en dan volgen Exclamatien, het is te ncetelig hier alles 00 te zéggen wat 'er op zou kunnen, zou moeten gezegt worden: 't is ook Genoegzaam om U mijne Heeren te doen zien , dat Proff. Kuipi rsT zoo omtrent de kennis van 't algemeene volksrecht de Welke zich op juisie begrippen der Opperde macht grond,'als omtrent de kennis van onze Unie en de Provintiaale Regecriws zaaken van Groningen in diepe onkunde verkeert. '°

Cl l'ervolg hier na.")

Dit Weekblad wordt weeküjks a i§. S^uiver~uitge^ee<ven hij J. P. KRAEFFT të Rotterdam, en bij zijne Correspondenten in de Buiterrfteoden.

Sluiten