Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dig te eeten' geeven, want na de maaltijd is 't wel noodig dat wij wat beweeging zoeken.

PWleÊT. Voor twee uitren, dat is zoo daadelijk, fpijzen wij, in'een ander vertrek is reeds gedekt: maar hebt-gij wel opgelet, wat wondcrbaare weezens de Patriotten zijn, zij willen hunnen heerael zinnelijk, en huune aarde geeftelijk gemaakt hebben. •

Philarch. Dat verftaa ik niet recht.

Phieeet. Niet .... wel nu hour, van waar komt de dwaaling , of liever de vuilaanighcid van Pricstley , van waar de dwaaling van Profï'eslbr Ten Broek, dan van ftoft'e-lïjke begrippen te hechten aan geeetlijke dingen , immers van nergens anders , de meefie menfchen maaken zich fene Turkfche verbeelding van den Hemel, en het is zonderbaar, ik heb nooit grooter beftrijders van de Monathotogie van Leibnitz gevonden, dan in menfchen wier geheel betlaan mij overtuigde, dat zij nimmer een Gebedt tot God' opzonden, zonder eenen ftoffelijken afgod in haare begrippen te hebben, niet dat ik Leibnitz wil verdeedigen, 't is hier noch tijd noch plaats; want waarlijk -Mijne Heeren, zij die God in geest en waarheid kennen , hebben geene zuurdeesf'em. Wat de Staatsregeering aangaat, eenè zichtbaars Oppermacht fcifrfhen zij niat dulden , waarom (lellen een Proik. Kuipers van Groningen , een Proef, van der Mare van Deventer, die bij het volk, dan om dat ze dan Ligchaam en uiterlijk vertoon ontbreekt, en die moet geestelijk zijn: maar zoo ik hot menfchelijk hart in zijne verdorvenheid wel kenne , zoo is het waarom ligt te vinden', wij zijn ftof, eindig, zelfs in 't oneindige, wij meeten geestelijke dingen naaf ons zelven af, en dit vernedert de Godheid in onze gedachten tot het (roffelijke onzer begrippen; de. dingen waar aan. wij op aarde onderworpen zijn , vt il'len wij meer en meer verheffen, om dat God niet geduurig van Sinaï dondert, en ons verdorven begrip van Vrijheid 'er bij meent te gewinnen, en dan willen wij 'er deel aan hebben, om dat de Satan ons nog altoos de woorden in 't oor fluit waar meede hi] T,va verleid heeft, te weeten , gij zijt zoo zeer /loffelijk niet, Gifd is zoo zeer geestelijk niet . of 'er is eene xinocgiijkbeia op u tot zijnen ftand te verheffen , eet , eet , cn gij zvit als God zijn * want ook Mime Heeren ! den verbooden boom is nog bloeijende onder ons.

Theophilus. Uwe aanmerkingen zijn zeer juist Phileet, inmiddels kan men Proff, Ten Broek, met Prie/iley , en Prof. Kuipers met Pi of. van der Marck niet over eenen

kam icheeren. i -., ■ ...

eb Sa Pm-

Sluiten