Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 152 )

wij «n Jaar waar inia per Cent minder zal kunnen verteerd"

worden, ons (lellende in zijne plaats, arme Predikants Weduwen, zeg ik, want ik wil alleen van zulke gereputeerde? Perfoonen fpreeken , wier (laat zoo eerwaerdig is als den onzen; daar buiten zouden die tien millioenen nog te vinden Zijn op 't vermoogen der Ingezeetencn in 't generaal, en ik beken dat tien millioenen dan geen object zijn om bij te brengen, ja geen aoofte Penning, maar ook die Penning valt hard voor on» Volk om op te brengen, tot zulk een einde, om de Vreede te koopen, daar onze Voorvaderen, in veel flegter omrtandighedea-,--«angevuurd door Willem den lilden, de Propofitien van Vrankrijk wel hebben durven verwerpen en tot cordaate befluitcn treeden : toen dreigde ons meer dan eenen vijand, toen hadden wij te Water en te Lande ta doen met machtige vijanden; en nu hebben wij ook nog een Heer in ons Land, op wien wy zoo billijk ons moogen verlaten, als op dien voormaaligen dapperen Oranje Vorst, die het zekere middel om 's Lands ondergang niet te zien, bij de hand had, te weeten, het befluit van in de laatjle fterkt* te fneuveien. Prins Willem de Vde is nog Stadhouder, nog Lrfftadhouder: derhalven dan zal onze Provintie zich nimmer voegen tot zulke Voorwaarden, en verwagt veel eerder, dat men in deezen niterften nood gebruik maaken zal van de activiteit der Ingezeetencn in den Wapenhandel, kunnende deeze Vreede voor hunne dapperheid niet dan zeer beledigend zijn.

Dit dunkt mij, Heer Philarche! moet het begrip der Zeeuwen zijn. DeDelffche Counntier en alle zijne mede revelaars oordeelen dat wij aan 't Hof van Verfailles veel Obligatie hebben — voor dit getroffen accoord: maar daar gij gewoon zijt door ontcijfering de waarheid te zoeken, wilde ik wel dat gij eene (lelling van de Heer Fijnje beweest, te weeten: men kan de Freede niet duur kotpen, om dat veel verraders daar mede eerlijk zullen gemaakt worden; want, let wel als 'er morgen moet gevochten worden, en men verraad van nacht de Stad, dan koopt men altoos de Vrede door de overgaaf. Is dit nu nog goedkoop genoeg, dan kuunen wij mét boozen en goeden vreede houden.

Ik ben j, j\

VADERLANDER.

Rotterdam, den 16 October 1785.

Dit Weekblad wordt weeklijks a i| Stuiver uitgegee* Ven bij J. P. KRAEFFT te Rotterdam, en bij. zijne Correspondenten in de, Baiteafteadea.

Sluiten