Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C *9 )

" " Vaderland, en (border van de openbare rust. Ein" " delyk nog zweer ik, dat ik in alle myne betrekkingen " " als Burger, en ook dus als Stemgeregtigde, by alle " " voorvallen, zonder enig inzicht hoe ook genaamd, " " de infpraak van myn geweten, ten algemenen nutte, " " alleenlyk zal in het oog houden, myn perfoon in " " tegengeftelde hedryven, zelfs op myn leven, verant" " woordlyk Hellende.

" Die dezen Eed niet vrywillig verkiest te doen, en " zig met den waren zin en mening van denzelven niet V hartlyk en opregtlyk verenigt, verftoute zig met deze " Volksvergadering te naderen, maar blyve rustig en ltil " in zyne woning , zig aan den wil van een blykbare " meerderheid zyner Medeingezetenen bedaardelyk onder" werpende '\

Art. 2.

Voorts zal de Municipaliteit op de gewone wys doen publiceren een Publicatie, waarby de gedane oproeping andermaal wordt bekend gemaakt, en aan elk ln- en Opgezeten dezelve by dezen wordt herinnerd, en in maniere als in het Billet ftaat vermeld herhaald , opdat niemand door begane abuizen in het afgeven der Biüetten daarvan enige onkunde zoude kunnen pretenderen.

Art. 3.

De Grote Kerk zal geheel worden opgeruimd; en zal aan elke Binnendeur worden geplaatst een Bank, of Zitplaats, voor 3. of 4. perfonen, voorzien met Papier, Pennen en Inkt: ook zal de Kerk worden afgedeeld in 12. Gedeelten, waartoe de Nommers op plaatfen aan de muren of pylaren, duidelyk zichtbaar, moeten getekend worden: en zal by elk Nommer ftaan een Tafel met 3. Stoelen, voorzien van papier, pennen en inkt, als ook bneties voor de Stemming: ook zal by elke Afdeling een ruuwe Lesfenaar worden geplaatst, waaraan 6. ot b.

C 2 men*

Sluiten