Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C té )

drie Perforten, die hy tot Kiezers benoemt, uit de tegenwoordig zynde Stemgeregtigden van zyn Nommer. Zy die buiten fhat zyn te fchryven, zullen intusfchen aan dat Lid der Municipaliteit of Schryver, daar tegenwoordig zagt opgeven de namen der genen, die zy verkiezen, één voor één, we/ke voor hen op een Briefje gefchreven zullen worden, en aan hen overgegeven, om die te werpen gelyk alle de anderen, in de Bus of Zak, daartoe op dé I afei geileld. r

Art. 10.

Dit verrigt zynde zal 'er rondgevraagd worden, of ook nog iemand een Briefje heeft aftegeven. Alvorens de line.jes geopend worden zal men dezelve tellen, om te zien of er ook meerder Briefjes gevonden worden, als tot het afgedeelde Nommer Stemgeregtigden zyn, opdat niemand in Haat zy, twee maal zyn Stem uittebrengen: in welk geval, indien het getal der Briefjes dat der Stemgeregtigden meer dan vyf te boven gaat, de Stemming op nieuws zal moeten gefchieden. Het getal der Briefjes goed uitkomende, zal de Schryver met het Lid van de Municipaliteit de Briefjes openen, en de Stemmen optekenen waarvan ook een Contralyst moet gehouden worden, om abuizen voortekomen: en zal één van deze Stemlysten moeten overgegeven worden aan de verkoren Kiezers zodra zy in hunnen post treden, om in geval één tot Reprefentant uit de Kiezers verkoren worde, men dadelyk door behulp der Stemlysten, zyn plaats zal kunnen aanvullen met dien perfoon, die uit alle de Lysten te famen de meeste Hemmen heeft, welke dan in handen der vergaderde Kiezers den Eed zal afleggen. Invalle de Stemmen gelyk fiaan, zal men de twee of meer, die gelyke Stemmen hebben, doen trekken, wie Kiezer zal zyn- dit zal m foortgelyke gevallen mede plaats hebben by de eerue Benoeming der Kiezers.

t Art.

Sluiten