Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 27 )

" Collegie voortkomende, zal horen, dezelve overwe" gen, en daaromtrent volgens de infpraak van myn ge" weten , overeenkomftig de aangenomen Grondregelen " van Vryheid en Gelykheid, op myn verantwoordelyk" heid zal helpen befluiten, en niet aarzelen om op ver" zoek van hetzelve de Burgeryopteroepen; — voorts " dat ik met dit Collegie in gewigtige gevallen zal te rade V gaan, en alzo met hetzelve broederlyk tot opngting van " het Gebouw der Vryheid werken, en alles aanwenden k" 't geen daar toe dienilig kan. Zo waarlyk, enz.

Art. 16.

Deze Eed afgelegd zynde, keert de Prefident zig tot het Commité van Waakzaamheid, fpreekt hen aan , en ftelt hun voor den inhoud , zin en mening van hunnen Post, en laat hun doen den volgenden Eed.

Concept formulier van een EED

voor het Commité van Waakzaamheid.

» Ik belove en zwere, dat ik den aan my opgedragen " Post my zal tragten waardig te maken; door een waak" zaam oog te houden op de fiaatkundige en burgerlyke " belangens van deze Stad en Vryheid, en dat ik, zo veel " mooglyk, my zal bezig houden met toetezien, dat noch " door deze of gene Burgeren of Burgercorporatien, noch U door het Stads of Staatsbeftuur, voor zo veel deze Stad " aangaat, en dus ook niet door derzelver Afgevaardig" den, enige belangryke zaken tot opbouw der Vryheid " worden verzuimd of verwaarloosd, of enige inbreuken, " tot derzelver val (trekkende, worden begaan: alle wel-" ke zaken ik met myne Medegecommitteerden rypelyk " zal onderzoeken, dezelve aan de attentie van het Stads" beftuur brengen, met alle de ge vonden,bewyzen, en Da " °P

Sluiten