Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( «9 )

ioond, dan beneden den Rang van ftemgeregtigde Burgers

lepkatst te worden. De gemelde reden fchynt ons

foWond toe, datwy, niettegenftaande het geen door om in No. 2. van ons Weekblad geplaatst is, en nietteSnftaande volgens een door ons ontfangen brief uit de Snd Leyden, men aldaar in de bepaling der Stemgeregtigden den zelfden regel zoude volgen; dat wy desniettemin Set hebben kunnen voorbygaan, deze reden aan alle onze Medeburgers, en inzonderheid aan hen, die nu verkoren ™ om het Plan te ontwerpen, waarna de Burgery zal SSeroepen worden ter verkiezing ener nieuwe Municipaliteit, in ernftige overweging te geven.

De Schryvers van dit Weekblad.

Het volgende, ons door de Joodfche Ingezetenen dezer Stad ter hand gefteld, hebben wy niet kunnen nalaten in ons Weekblad een plaats te vergunnen.

VRYHEID, GELYKHEID, BROEDERSCHAP.

De Leden der gezamenlyke Joodfche Gemeente alhier, en een ieder op zij zeiven, nemen de vryheid, zig te verveen by hunne Medeburgers, met een oogmerk om 2 kennen te geven, om welke reden zy verzuimd ÏÏben opStSen, den 16. dezer, zig by de gezamenïyt MèdeEmg rs te laten vinden in de Grote Kerk ten e^nde aldaar onze Stemmen uittebrengen tot het verkiezen

vani7-Ledcn' D3 Som-

Sluiten