Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 31 3

fters, waarby zy dan ook den Sabbath en de Feestdagen gevierd hebben.

Voor 't overige zullen wy ons in alle gevallen met onze Broeders de Concert gedragen, en onze hulpe niet onttrekken overal, waar wy zullen geoordeeld worden van dienst te kunnen zyn.

Wy vleyen ons, dat onze Medeburgers genoegen zullen nemen in deze onze cordate verklaring, waartoe wy ons

op de plegtigfte wyze met hart en ziel verbinden.

Hierop Medeburgers , na U in GOD S befcherming aanbevolen te hebben, blyven wy Uwe Medeburgers van de Joodfche Gemeente der Stad Zwolle.

den 17. Maart 1795.

SCHRYVERS VAN DEUGD EN VRYHEID.

. Ik, een Zwolsch Patriot, een brandend Voorftander van de Regten van den Mensch, een Vriend van de Armen en Onderdrukten, vervoege my in gefchrifte tot UI., ten einde U te raden, om een ieder uittenodigen , die door Briefwisfeling of door de Couranten weet, wat 'er in andere Plaatfen van onze Republiek befloten wordt met betrekking tot het Stemregt der Joden, om zulks terflond aan U, en door U aan de Inwoners van deze Stad bekend te maken. Want het zou my geweldig fpyten, dat wy Zwolfchen, wyd en zyd bekend ilaande voor egte Vryheids Zonen, ons in het bepalen van de Regten van den Mensch zwakker en bekrompener zouden gedragen , dan de Vrye Burgers van andere Steden.

Wat het Volk van Amfterdam betreft, dat heeft reeds de Joden voor Broeders en Medeburgers erkent, ten minften op het Feest der Revolutie, gevierd den 4. Maart,

gelyk

Sluiten