Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 43 )

en vermaak gebruikt worden? Dan zoude 'er geen Man of Huisgezin fchade door lyden , uitgenomen alleen de Tappers.

Copie uit een brief over de redenen, waarom de Joodfche Natie niet Stemgeregtigd kan zyn.

De kundigfte Lieden in Holland denken omtrent dit {tuk

op de volgende wyze: dat het Jodendom, volgens

de Leer hunner Vaderen, de herftelling hunner Natie en de komst van den Vorst Mesfias verwagten, (dien zy als een aardfch Koning befchouwen) en daarop blyven hopen. Dit Grondbeginfel nu loopt lynregt aan tegen de leer van de Oppermagt des Volks en erkende Regten van den Mensch en Burger, als maar al te veel (trekkende tot het daarftellen van een aardsch Koningryk. Zy derhalven, die de leer der Voorvaderen aankleven, (en dus waarlyk Joden zyn) erkennen , door hunne Verwagting van een èardsch Koningryk, de Regten van het algemene Mensch-

dom niet. Zy befchouwen zig als een byzonder Volk

op den Aardbodem, en zyn dus in de daad Tegenftanders van de leer der Gelykbeid en Brotderfchap. Zy fluiten zig derhalven van zelf uit de Maatfchappy, die zig alleen op die gronden wil vestigen,' en erkennen zig in de daad Vreemdelingen ten onzen opzichte te zyn. Zy, die deze leer der Voorvaderen niet aankleven, zyn ook geen Joden meer.

F a Voor-

Sluiten