Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45 3

't Twente tegen het fteelen en verwoesten van Provintiale en particuliere houtgewasfen kan het gezegde ten overvloede bevestigen, daar deze euveldaaden alleen aan het dwaalbegrip over Vryheid en Gelykheid haaren oorfprong fchuldig zyn, •— om hier in nu te voorzien, verzoek en vermaan ik alle des kundige Volksvrienden in Overysfel, om het zy van wegens de gemaakte Clubfen, het zy als leden der groote Maatfchappy, door woordenen ichniten in grooteren of kleineren kring het hunne toe te brengen, tot de in deefen zoo hoogstnodige verlichting, op dat een ieder met overtuyging weeten mooge , wat het zy Vry Gelyk, Verbroedert te zyn, op dat hy de zoo aangename en nuttige pligten kenne, welke daar uyt geboren worden, en alzoo meer en meer overreed worde, van het noodzakelyke, blyde en onwaardeerbare dezer omwenteling — ten dien einde , zou het myns bedunkens, en dit bedoel ik vooral, ook niet te verwerpen zyn, indien alle Volks Leeraaren, by welke gezindheid ook geplaatst, door de provifionele Reprefentanten van dit gewest 'vermaant, ja zelvs gelast wierden, om volgens een kort 'ontwerp door Hoogstdezelve by wyze van text opgegeven, terftond na Paasfchen, op drie agter een volgende Zondagen, op den eerften over de Vryheid, op den tweeden over de Gelykbeid, enz. opzettelyk van den Kanfel voor hunne gemeenten te prediken — ik geloov niet dat zulks tegen de wetten der Vryheid ftryden kan, want het algemeen belang vordert dien ftap, en het groote nut 't welk men hier van verwagten mag, billykt den zeiven; ook kan niemand der Leeraaren zig hier over belgen als iets hatelyks, want de blakendfte vriend van Orange en de vorige Regeering, zal, indien hy kundig en eerlyk genoeg is, gaarne erkennen dat Vryheid, Gelykbeid, en Broederfcbap, drie groote waarheden van den natuurlyken en geopenbaarden Godsdienst zyn, welke de beste Leeraar en zyne Apoftelen, zig nimmer gefchaamt hebben, den volke in te fcherpen. Hier mede eindige ® dit

ge.

Sluiten