Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 4* )

pfchrift, hoopende nog iets ten gemeenen nutte gedaan te hebben, terwyl de plaatzing van hetzelve my aangenaam zyn, en aanmoedigen zal, om nog eens weder de Pen od te vatten. r ^

2°a MaartW°IIe Hdl e" BroederrchaP»

24. aart 1795. ^ Medeburger.

Een Vriend van Deugd en Vryheid. * * * *

Aanmerkingen van de Schryvers van dit Weekblad op het laatst voorgaande.

Wy kunnen of willen niet nalaten, op het Voordel van dezen Schryver onze hoogfte goedkeuring te drukken Het doet ons leed dat wy buiten ftaat zynt om aan £ zeiven een Burgerkroon aantebieden.

Het Bataaffche Volk, zal het de verkregen Vryheid behouden, en zig derzelve waardig gedragen, moet verlicht aioet verbeterd worden. Het voorgeflagen middel bel fchouwen wy , ter bereiking van dat oogmerk , allergefchikst. Wy wenfchen derhalven, dat hetzelve niet alleen hier, maar door de gehele Republiek, moge aangenomen en ter uitvoer gebragt worden ; op dat de aangename daauw der onderwyz.ng, zo op de fchaamle wonden der ongeoefende Stadbewoners, als op de lage hutten der Bouwlieden, met zegen moge nederdalen.

Een kort ontwerp voor de in het Plan bedoelde Redevoeringen was zekerlyk allerwenfchlykst, gemerkt vele Volksleeraars, gelyk de Maan, niet lichten f of ze moeiten eerst verlicht worden. Deze taak op onze fchouders te nemen durver1 wy ons egter niet onderwinden, latende zuIks over aan Mannen van hoger Talenten: maar wat de

Tex-

Sluiten