Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 47 )

Texten aangaat voor deze Redevoeringen» zyn ons de volgende niet ongepast voorgekomen.

Voor de Redevoering

over de Vryheid.

Wordt geen dienstknegten der menfchen. i Cor. vu. 23.

Voor de Redevoering

over

de Gelykheid.

Wy zyn ook menfcben van gelyke bewegingen als gy. Hand. xiv. 15.

Voor de Redevoering

over

de Broederschap. Gy zyt allen Broeders. Matt. xxm. 8.

Braave Meedeburgers!

' Daar wy thans, Gode zy dank! een tyd beleeven, in welken ook eens eindelyk in dit ons Land, de Rechten van den Mensch zyn begonnen geëerbiedigt te worden, eii vermits uit die Rechten natuurlyk voortvloeit dat Dienstbooden meede in gelyke Rechten moeten deelen met die van hunne Meesters, zoo komt het my voor dat *t de pligt van onze Reprefentanten vordert, eene zekere refolutie door het voorig Ariitocratisch Beftuur federt eenige Jaaren genomen, te vernietigen, zodra naamlyk geene gewigtiger bezigheden zulks verhinderen; en in deszelfs plaats eene Wet intevoeren, op de Rechten van den Mensch, — op evengelykbeid, gegrond.

Sluiten