Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 48 )

De willekéurige Refolutie welk ik bedoel, en rayns bedunkens lynregt tegen gemelde Rechcen aandruischt, komt kortlyk en zaaklyk hier op neer; „ dat naamlyk, „ een Huis heer of Meester, ten allen tyde zyne Dienst„ booden kan doen verhuizen, alleenlyk verpligt zynde „ hun tot den dag der verhuizing te betaalen, daar zy in „ tegendeel, buiten tyds van dienst verkiezende te verwis„ felen, uit kragt dier refolutie gehouden zyn een half „ Jaar loon te moeten geeven."

Strookt uwe denkwyze Meedeburgers! met de myne, welaan! plaatst dan deeze regels in uw geagt Weekblad, en bepleit tevens -in het zelve de zaak dier onderdrukten, ten einde langs deezen weg ten fpoorflag te verltrekken voor hun, die wel byzonderlyk verbonden zyn, zonder de allerminfte uitzondering de Rechten van den Mensch, overal waar dezelven gefchonden zyn, van tyd tot tyd te herftellen.

Zwolle den «8 Maart 1.795.

Een Eerbiediger der Rechten van den Mensch

Geachte Medeburgers.

Met goedkeuring las ik in uw Weekblaadjen N. 2. uwe aanmerkingen over 't dragen van den Rouw, en heb hetzelve reeds lang aangezien als een zeer drukkende last voor vele Huisgezinnen : maar ik hoor vele lieden zeggen;

wie wil in dezen de eerfte zyn'? Daarby komt nog,

dat vele oude lieden het zwak hebben en begrypen, dat men hunne Nagedagtenis oneer zoude aandoen, wanneer

Het vervolg hier na.

Dit blad wordt uitgegeven door den Boekverkoper F. CLEMENT, weeklyks, op Donderdag, ten ware zulks verhinderd wierde door bykomende onvermydelyke drukten, als wanneer het een dag later zal uitkomen.

Sluiten