Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4? DE GRAAF VAN RENNENBERG,

Voor 't laatst uw Waar belang u duidlijk Heil' voor oogen.

{ Wat kunt gij hoopen, graaf! van Naslau in dit land? i

Wat houd u toch 20 fterk aan dien verleiders kant ?

Dat Parmaas zendling flechts u heeft cene eer bewezen ,

Doet reeds 't ontruste hart, vol zelfbeticbting, vreezen,

Zó dat hij door een' vrind, op valfchen vrindfchapfchijn,

U aanftookt tegen ons, die uwe vrinden zijn.

En hij heeft inderdaad voor all' wat leeft te beven:

De prijs dien koning Phlips belooft te zullen geven,

Bij openbaren ban, die u niet is ontgaan,

Hitst ieder' koningsvrind op boozen Nasfau aan.

De fchrandre Lojolist, die fteun der Roomfche altaren,

Dreigt hem, fchier ieder uur, met duizend lijfsgevaren,

Naardien de martelkroon dien held word toegezegd

Die fneuvelt, ais zijn vuist den ketter nederlegt.

Gij fteunt dus op een' man die ieder uur kan fneven,

En door zijn dood 'slands zaak een' andren keer zal geven,

Naardien zijn list alleen den krijg hier gaande houd,

Omdat hij in den twist zijn veiligheid befchouwt.

De val des mans door wien de twist hier is gerezen,

Doet Nederland met ons of haast bevredigd wezen,

Of zwichten voor ons juk; bedenk in dat geval

Wat van de hateren des konings worden zal:

Uit vrede kan niet één voor zich één voordeel wachten,

Want fchoon de vorst hen (paart, toch zal hij hen verachten;

En zwicht dit land in krijg... waar kan de man naar ftaan

Die 'skonings gunst verwierp, en hem te keer bleef gaan?

Sluiten