Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

T R E U R S P E L.

4*

Doch eens gefield, de prins bleef al tot zolang leven Dat hij door *skonings magt uit Neêrland wierd verdreven, ' Gelijk hij tweemaal reeds door Alva is gedaan, IEn weêr gefchieden kan, hoe zal 't met u dan gaan? i Hij vlugt, gölijk welëer, naar 's broeders Duitfche fiaten, j Daar hij u hier ter prooije aan 's konings wraak zal laten, "t En zij gij met hem vlugt, wanneer, naar allen fehijn, (Gij, in des ballings dienst, zult arm en vlugtend' zijn. 'Wat dienst, waarin een man ééns zo veel kan verliezen! IKies een geluk, heer graaf! dat zeker is te kiezen. IKom, doe een wijze keur, daar 't u noch word vergund, lEer ik deez' wal verlaat, dat gij verkiezen kunt. Woeg u aan 's konings zijde, en wacht zijn dankbetooning, IDiana ftrekk' terftond uw dienften ter belooning. lUw ontrouw brengt gewis die fchoone eerlang ten val, LDaar deze dood uw ziel voor eeuwig knagen Zal. TZij komt; zij zoekt u. 'k Moet naar Parma haar geleiden. KKies 's konings gunst, en haar... of kies een eeuwig fcheiden. 'ïk Laat u met haar alleen.

RENNENBERG, WCmllOOpig.

Ik kan haar niet ontgaan! ZZiedaar den Jaatften ftorm!... Het is met mij gedaan I

I c

D

Sluiten