Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TREURSPEL. » 6r

En welk een' eedlen fleun zijne eerzucht heeft verloren. Vervoegt u bij ons volk, gelegerd voor den wal , Daar ik op 't ©ogenblik uw fchreden volgen zal.

De Oorlogslieden vertrekken

ALVARO.

]k dank den Hemel, graaf! zijn gunst ontfloot u de cogen.-

Hoe zal de vorst, en Rome, uw' roem alom verboogen!

Daar ge, in den arm der liefdeen dien der moederkerk,

Een heerlijk loon geniet voor "t Ioflijkst heldenwerk!

in u heeft kerk en ftaat op nieuw een' fteun gevonden.

'k Heb reeds met fpoed een' bode aan Parmaas prins gezonden,

Die hem verheugen zal met de aangenaamfte maer',

En tevens kennis geeft van 't u gedreigd gevaar.

Het middel zij door hem ftraks bij de hand genomen,

Om met een fterke magt u hier te hulp te komen,

Of door afwendingen aan Hollands zij' gedaan,

Te zorgen dat uw magt uw' vijand kan weêrftaan.

Maar welk een zweem van zorg vertoont zig op uw wezen?

RENNENBERG.

Wat fterfling in mijn' ftaat is ganrseh ontdaan van vreezen ? De wankle kans des krijgs vertoont zich aan mijn' geest} 't Geluk is aan den moed niet fieeds gehecht geweest; Mijn groot ontwerp beftaat in drie der zeven landen, In Utrecht door den prins vereend door vrindfehapbanden, Te fcheüren van 'c verbond; maar dit kan niet gefchiên, Dan als wij 'sprfnfen volk voor ons bezwijken zien. Zo nu eens 't krijgsgeluk van mijne vaên mogt wijken,

Sluiten