Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

papieren beveiligd, fprekend,^ mca. ia dezelve va» de aankomst van gemelde 'Staats Miuifter te St Sebattiaan. 'l

Men heeft van Kadix tyding van het arrivement van eenige Zuid-Americaanfche Schepen, welkers Lading pp tien Millioenen piafters begroot wordt.

FRANSCHE R.EPUBLICQ.

Orleans. Door een aantal Burgers dezer Stad is het volgende adres aan de Nationaale Convemie overhandigt.

„ Burgers Reprefentanten! terwvl gy de ketenen van 20 veeje ongelukkigen verbroken hebt, bevind zich als flaebtorrer van eene agterdochtige en wrede Saaa<tunde eene jeugdige beklaaglykc Portoon tot tranen gedoemd van allen troost van allen Meun verdoken , treurende over alles wat haar dierbaar moest zyn, de Dochter van Louis XVI, nog in een ysfelyke Gevangenis, zodanige nog jonge Wees, zo jong reeds kwynende aan zoo vele ellenden , aan zoo veele droefheid, heeft wel fmertelyke boete gedaan voor de rampen van zulk eene doorluchtige Geboorte. Helaas! wie zoude reen mede doogen hebben met zoo veele, onheilen met haare onfchuld, met haare jongheid! >

,, Thans nu men zonder den Dolk der MoordcnaaS^^f Beuls te vrezen eindelvk de Stfm der Menfchheid kan doen hooren: komen wy verzoeT ken om haare loslating en overbrenging by haare nabeftaanden, want wie onder ons zoude haar willen ve?oordeelen om de nog van het bloed van haren Famicllie rokende plaatfen te bewoonen ? Eifchende Rechtvaardigheid en Menfchlykhcid niet hare vrylating? En w e l de metfenyn van billyke ongerustheid of achterdocht hier wantrouwen kunnen voeden ? "ueraoent

,, Komt, fchaart u allen om deeze Vereaderin«r inaakt eenen vroomen optocht, gy gevocli-eKchen* *n gy allen die van-deze ongelukkige BS daaden ontvangen hebt, komt laat ons 01 zft ane i een doen vloe.en, heffen wy onze fmeekende handen 9P. en vragen wy de vryheid van de jeugdige onfchu"

digc

Sluiten