Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X *3 X

zoek derhalven die ftenden , die zich tot dat einde met my verkiezen te Vereenigen, om hunne befluitcn en volmagten aan den laastgemelden Gezant te doen toekomen , terwyl ik hen verzeckere dat zy, die een volkoomen vertrouwen in de aloude oprechtheid en goede trouw van het Huis van Oostenryk ftellen, zich daar by veel beter zullen bevinden, dan'die genen, die zich in de Armen eener trouweloze Mogendheid zoeken te werpen.

Frankfort 22 Juny. Gisteren is de Generaal Kalckrcuth naar Bcrlyn vertrokken ch de Erfprins van Hohenlohe heeft het Generaal Commando der Pruisfifche Troepen overgenomen. De Keizerlyke hebben de Stad Mentz verlaten en dezelve alleen aan de Verdediging van de Ryks-Troepen overgegeven — begevende zich de eerstgemelde meestendeels naar 't Brisgauze.

Wyders geeft men voor eeht op, dat de Keizerlyke' Soldaten een nieuwe Uniforme zullen bekomen en hunne witte kleding voor eene groene verruilen,

Keulen 28 Juny. Men geloofd dat 'er tegen over Dusfeldorp eenen overtogt over den Rhyn gewaagt zal worden, trekkende aan dien kant zich veele Franfche Troupen te famen. Pogende men , door middel der Luchtbollen, de ligging der Keizerlyke te belpieden.

De tyding loopt hier van een getroffen Wapen ftilftand tusfchen Oostenryk en de Franfche Republicq, welke Wapenfchorfing men zegt door een Vrede gevolgt te zullen worden, in hoe verre deze geruchten geloof verdienen , zal eerlang blyken.

W eenen 6 Juny, De Oorlogstoerustingen alhier ■worden met allen yver weder doorgezet. 'Er is op nieuw een ligting van 89,000 Recruten gearresteerd.

Van den Nederrhvn den 26 Juny. Men verneemt hier dat in het Leger van den Prins van Condé op de tyding van het Overlyden van den Dauphin Monficur , 'o'udfte Broeder van'Lodewyk XVI, aldaar voor Koning van Frankryk is uitgeroepen, onder den naam van Lodewyk XV11I.

Z W I.T»

Sluiten