Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X xff X

Door de zig noemende Provifioneele Reprafentanten van Bataafrch Braband , is in alle Diftriaen , tot heden bekend onder den naam van Gcneraliteits Landen een plechtige Proclamatie gedaan der Rechten van den Mensch.

• Het Committe tot de nlgcmeenc zaken van het bondgenootfehap te Lande heeft doen afkondigen, dat zich alle krygsgevangen geweest zynde Officieren, welke sullen retourneeren, voor den 15 July moeten aangeven, of zy al of niet ia 's Lands dienst willen eecöntmueert worden.

Vermits de Provifioneele Reprafentanten van het Volk van Holland in ervaring zyn gekomen , dat fommige Ingezetenen , voor al ten Platten Lande, zich verftouten om de defertie der Hollandfche troupes op alle mogelyke wyze te bevorderen , zo door het kopen van deraclver Wapenen, Paarden enz. als door het vervoeren der Soldaten, hebben onder dato 30 Juny, gepubliceert. JJat alle de geene welke betrapt zullen worden hiertoe cie hand geleend te hebben , zullen verbeuren , voor elken Infanterist 150 Gl., en voor eiken Cavallerist 250 OI. en boven dien nog naar bevind van zaken geftraft wyders is onder denzclven datum nog gepubliceert dat, vermits de aankomst van eenige partven granen cn de hoop op verderen aanvoer, de ftyfzelmakeryen zullen mogen voordgaan met hunne trafieken, op' den voet van de publicatie in dato 13 Maart, te vervorderen, en «Je Koornwynftokerycn op den voet van de Publicatiein dato 22 Mey, blyvende echter de uitvoer van Granen tot nader order verboden.

• y**KGB 4 July. Tusfchen 30 Juny en 1 July is de ftefeencle Kepelaar, op de voorpoorte van den Hove in verzekering gebragt, zynde al mede deszelfs knegt in verzekering genomen, cn alle de papieren van gemelde Kepelaar verzegeld.

j Van Hoorn verneemt men dat de Municipaliteit dier atM riet verzoek der Volksvergadering, het removeren oer Oranje amptcnareh betreffende, heeft geweigerd.

Eergisteren is door de Gedeputeerden , wegens Hol«li- cy H. H. Mog. zitting hebbende, ter vergadering

dier

Sluiten