Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

STAAT en LETTERKUNDIG

journaal;

Ven i6J'- Juiy 1795.

AMERICA.

"Word in twee grootc gedeeltens als Noord^en Zuid-» ■America, en deeze gedeeltens weder in verfchcidejtj ïandfchappen verdeelt. Wy zullen thans lpreeken van dc Noord-Americarmfche Republiek, gemeenly.k bc!;cn( onder den naam van de dertien vereenigde statéw van noord - america , en als wy uit de andere gewesten van dat nieuwe waereld deel nieuwstydingen mede delen, zullen wry tevens eene korte fchets leveren van de beziningen der Europeers in dat gewest.

■ Deze Republiek*, thans beftuurd door Regenten uit 'en door het Volk verkozen , was weleer een Engclfche volkplanting , maar de. tallooze onderdrukkingen van dii heerschzugtige Moeier , die zich tot een tyrannifche meestres over haaren afftammclinge had verheven, moede geworden zynde 1 bcfloot het, ■ aangevoerd doof kundige cn dappere mannen,' war.r onder de wyibexoemde Washington de eerfte plaats verdient, dekluis-* térs aftefchudden dat hun ook na het voeren van een langduurlgen en bloedigen oorlog gelukte ', en zo Wiercj dat land gelyk weleer ons Vaderland tot eene vrye Republiek verheven.

Geen Natie verkeert tegcenwoordig in bloeiender om> Handigheden dah de Americaanen, uit alle da gewesten van Europa syn geleerd >n, konstcnaars en arbeids-» lieden daar hecnen getrokken, en' de voorrechten eii .bevorderingen die ry daar Ontmoeten , nodigen van ty4 .tot tyd nog verfcheide.i verdien fteljke mannttj derf .waards, wyl de gezonde Staatkunde deftegenwoordig* A b«»

Sluiten