Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 2 X

beftuurders dier Republiek aan dezelve een geffadigen

bloei belooft; want daar tog in den zo vernielenden oorlog de meeste volkeren party hebben gekozen, en door tallooze geldverfpillingen , het natuurlyk gevolg van denzelven, uitgeput zyn, heeft de Republiek met de voor andere Natiën zo verwoestenden kryg haar voordeel gedaan', door zich geheel onpartydig te houden en die onpartydigheid te doen eerbiedigen, zy heeft den koophandel, die zenuw van eiken ftaat aan zich getrokken , en dc vooruitzichten beloven haar by een geftadigcn bloei eene der voornaamfte rollen op het Toneel der volkeren.

Boston 28 April. In de voorleden week is alhier een groot Burger-Feest gehouden, tot vreugdebetoning over den voorfpoed der Franfche wapenen, in het verdedigen van de zaak der Vryheid.

„ De Americaanen leggen niet onduidelyk hunne gevoelens aan den dag om te kunnen befluiten welke zycfe zy zouden kiezen, wanneer zv van hunne vastgefteldc Neutraliteit afgingen."

Philadelphia 30 April In deeze ftad is mede een Feestgevierd, over den voortgang der Franfche wapenen. Met het opgaan der Zon kondigde men dit Feest door 7 kanonfehoten aan, welke ten 10 uuren dooreen tweede falvo van vyftien fchoten wierd opgevolgd, en het ogenblik der verzameling aangekondigd: de vlaggen der drie vrye volken wierden in triumph, onder het Opeten van yerfcheide Patriottifche Aria's, en een afwisfelend gejuich, naar de verzamel plaats gebragt. Toen hier alle Burgers by een waren , begaf men zich in de üitmuntcnfte orde naar de woninge van den Franfchen Minister, waar een Altaar voor 't Vaderland was opgericht , cn het beeld der Vryheid op het zelve. De drie. vlaggen wierdeu voor het "Altaar geplaatst. Na het zingen eeniger Patriottifche liederen klom een der Franfchen op het Altaar, en deed eentoepasfelvkeaanfpraak, na welke ' men, in de vorige orde, naar het huis eens Burgers trok, waar een eenvoudige maaltyd gereed wat gemaakt, op welke men , onder het losfen van 't gefchut en een fchoon Muziek, de overwinning derFranrchen , de vertosfing van -Holland en den, Vaj der Britten dronk. Maar

Sluiten