Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Maar de Minister der Veréenigde Nederlanden, F. Pvan Berkel, heeft kunnen goedvinden denConfulaldaar' zynde J. H. C. Heincen, te doen arresteeren, cm dat deeze laatstgcmdde deel had genomen in het zo evengenoemde Burger-Feest, verklaarende de Minister gemelde Conful „ fchuldig aan hoog verraad , wyl hy zyn „ blydfchad betoonde over den voorfpo'ed van een „ vyand, wiens wapenen tegen zyn Vaderland gerigt „ waren , en dat hy hem daar om, als moetende letten „ op de gedragingen van hem als Conful, declareerde „ vervallen te zyn van zyn post."

T U R K Y E N.

Is een Keizerryk van ontzachelyke uitgebreidheid, wanneer men 'er de wingewesten by rekend, het heeft zich tot heden toe onpartydig gehouden, en den tegen? Wöordigen oorlog onverfchillig aangezien fchoon het de Franfche Republiek erkent heeft, en met dezelve in eene goedé verftandhouding leeft. Dan' 'er doet zich eerlang een kryg vrcezen tusfchen de verheven Porte en Rusland . fchynende dc eerstgemelde niet zeer te vrede over de jongftè verdeeling van Polen cn de ftceds aangroeiende ' magt van dc beheerfcherinne aller Rusfcn, welker fteeds aanwasfend vermogen voor de Porte wel eens rampzalig kon worden; als zynde deeze twee nabuuren nimmer de beste vrienden geweest. In dc ftaats en oorlogszaakcn zyn in Turkyen onlangs verfcheidcfl veranderingen gemaakt, zullende dat Hof, volgens echte berichten, voortaan aan dc met hetzelve in vrede en vriendfehap levende Hoven Ministers zenden , dat zy anders niet pleeg te doen. Ook word de Turkfche krygsmagt op eene met dc Europifehc meer overeenkomende wyze geoeffent, na dat de Porte verfclieiden Officieren van bekwaamheden en talenten tot zich heeft weeten te lokken, en naar verdienften beloont..

Constantinoplen 26 Mey. Den 20 dezer heeft de iBuitengewoonc Gezant der Franfche Republiek , de Burger Verninac , het wapen dier Republiek boven zyn Hó tel doen Hellen, 't welk een grootc menigte vólks derwaards heeft gelokt, men heeft opgemerk dat ook de groote Heer zich in cognitio onder de menigte -bevonden heeft-.

A a De

Sluiten