Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X s X

Den li Mesfidor (29 Juny.) Hebben de buitenge-' Voonc Amba&fadeurs en gevolmngtigdc Ministers def Ba'taaffche Republiek, by die van Frankryk een plechtige maaltyd gegeven, aan alle.de zich nog hier bevin-..dende Nederlandiche uitgeWekónen, tot viering van degelukkige Alliantie tusfchen beiden de Republieken.

Parys 18 Mesfidor (6 July.) Men heeft hier tyding onifangen van eene op nieuw behaalde overwinning iu fialie als mede dat de Chouans door ohze troupen zyn gcfiagen doch daar en tegen verfpreid zich het onaangenaam berigt dat de Engelfchen in de baay vaft Quibcron zouden geland zyn.

GROOTBRITTANJE.

Londen 21 Juny. De hoop op vrede begint hier meer en meer té verilaauwen , het opentlybe ftelzel van. Pilt is dat men Frankryk in zich zelf moet overwinnen, en den oorlog binnen deszelfs grenzen overbrengen, hier om arbeid men geftadig aan het plan om de aanftaande landing op de kusten van Bretagne wel te doen Hagen.

Londén 23 Juny. De Koning heeft een commisfio benoemd, beftaande uit 5 Leden, die over de Hollandfche Schepen cn dcrzelver Ladingen, welke reeds zyn opgebragt of nog opgebragt zouden mogen worden, het opzicht zulien hebben.

Dc Burger Vitriarius, beneffens zyn Secretaris, zyn weder onverrichter zake van 'hier vertrokken , zonder het oogmerk hunner zending, zynde dc bewerking tot de terug gave der in beflag genomen Ncdcrlandfche Schepen, bereikt te hebben.

„ Hoe lange zal men nog zachte middelen gebruiken ? dat men den Britten eerlang, door onze oorlogsdonders overtuige dat 'er nog Trompen en Ruiters in Neerland gevonden w.orden! —

. Londen 30 Juny. Men heeft hier tyding dat dc Landing der Emigrant Regimenten, onder bedekking van onze Vloot, in de baay van Quibcron volbragt is. f

A 3 „ Dee*

Sluiten