Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 5 x

„ Deeze tyding word ook door de Franfche nieuwspapieren bevestigt, dus heeft men van dien kant eerlang gewigtige gebeurtenisfen te verwagten."

DU ITSCHLAND

SN AANGRENZENDE

R Y K E N.

Weenen 20 Juny. Heden is hier een groote krvgsraad gehouden , by welke de Keizer zelfheeft geadfifteert • terftond ha het aflopen van dezelve zyn 'er naar dé Année aan den Rhyn en naar die van Italië Couriers afgevaardigt.

De Generaal Bellegarde heeft onlangs uitvoerig betoogt dat het pasfeeren van den Rhyn, voor onze troupes.onmogelyk was, v '

„ Deze betoging zal niet eens nodig zyn om de onmogelykheid van gemelde overtocht te bewvzen daar anders de Keizerlyke Armée dezelve wel zouten ° momen hebben om Luxemburg te ontzet-

Frankfort 20-Juny. Gisteren is de Veldmarfchalk • von Behder in deze Stad gearriveerd, en word aiom met de uitcrfte achting behandeld. Men fpreekt hier nog fteeds van een aanftaand vertrek van den Koning van Polen naar Groduo. 8

' Al de referye artillerie, welke zich te Mentz bevond, is deels naar fchrenbrcitftein en deels naar den Boven Rhyn verzonden. 11

Frankfort 27 Juny De Magazynen in Mentz worden fterk voorzien, vermits men in kort vreest dat die ElfcFnfrïï t Zyde!? inS^oren zal worden, makende de branfche hier toe de geduchtfte toebereidfels.

Het Condéfche corps (laat tegenwoordig in Eneclfche S„'*, h„WS2 maandelvks m« 55000guinecs betaald:

S^S£^ vaa C013dé *** ia ftaat ^ gg

Sluiten