Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X 9 X

toeftcmmen , zal ons dc tyd leeren, dan wy geloven niet dat dit nog zo gemakkelyk zal gaan, ten minsten vcrfcheiden omftandigheden doen het tegendeel denken.

Antwerpen 16 Juny. Van tyd tot tyd word onze Haven door Schcèpen van onzydige Mogendheden bezogt; onlangs zyn hier i America'aniche en i Zweeds Schip binnen gelopen.

Brussel 6 July. De Oostenrykfche Batteryen, aan den regter Rhyn Oever, fchieten onophoudelyk op alles wat zy onder het btreik van hun gefchut krygeu.' Men fpreekt hier fterk dat- de Franfche de overtocht' over den Rhyn eerlang op verfcheiden, taamlyk ver van elkander gelegen, plaatfen zullen ondernemen.

BATAAFS CHE REPUBLICQ.

Middelburg 2 July. Dc Zecuwfche Provifioneele Volks -Rcprrefentantcn, hebben eene vrywillige Geld-Ncgotiatie a 5 per cent. Gearrcftccrt.

Amsterdam 6 July. In het naar Embdcn vaarend Beurtfchip, heeft men onderdaags 3 Millioenen gereed geld ontdekt, 't welk naar Pruisfchen ftond vervoerd te worden, maar terftond in bcflag is genomen.

Amsterdam 8 July. Dc Cömmisfarisfen van de algemeene Beleenbank hebben doen Advertceren, datzy op Maandag den 13 July zouden beginnen met het aan^. nemen van belceningcn, wordende het Comptoir gehouden op de Keizers Gragt, tusfehea dc Hecren ftraat cn dc Brouwers gragt.

Rotterdam 7 July. Heden is alhier gedaan een. Publicatie, waar by' alle lnwooners, welke, om huife-lvkc of andere om'ltandighcdcn, bevryd zyn gcblecvcn van het Inquar'tièren der Franfche Soldaatcn, gerequireert worden , te betalen tien per cent van dc ibmme welke dc huizen die zy bewroncn in huur doen, of; eigen huizen zynde, zoude doen; op dat zy geen» voorrechten boven hunne Stadgcnootcn die met dc Inquartieriug bezwaard zvn geweest, zouden genieten.

A5 'sIi*

Sluiten