Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X '3 X

citic van Hun Hoog Mog. in dato 8 Juny V/i)S > alleen tot het voorfz. heilzaam oogmerk ingericht, als nog en wel ten fpoedigften zult laten doen, terwyl wy U% in dat vertrouwen hier nevens aanbieden een Plan van Oproeping voor het g-ehecle Volk van Nederland om zyne wettige Vertegenwoordigers in de aanftaande Nationaale Conventie te verkiezen, ten einde als daar by breder vermeld. (*)

Wy verlangen niets anders, dan dat by UI. daar op zo fpoedig mogeiyk gcdclibcreert wordt, en dat Gyl. hetzelve Plan geëxamineert hebbende, even als nu de refpeciive Provintien zullen doen , daar op uwe confideratien en bedenkingen aan Hun Hoog Mog. of aan het Committe tot de algemeene zaaken van het Bondgenoodfehap te Lande, ten fpoedigfie laat toekomen, op dat eene zaak van zo veel aanbelang door het geheels Bataaffche Gemeenebest, op eene te voren geregelde -wyze, worde tot ftand gebragt en overal eene wettige reprefentatic in Zodanige algemeene Vergadering daar gefteld.

En vermits Hun Hoog Mog. UI. dus aan de eene zyde een gelyk recht, als aan alle andere Ingezetenen van dit Gemeenebest volvaardig toekennen, en dat wy UI. als nu plechtig kunnen verzekeren, dat, ingeval onverhooptelyk geene Nationaale Conventie konde worden tot iland gebragt, of dat dezelve onverrichter zake mogtc fcheiden, Hun Hoog Mog. geenzins voorneemens zyn Staats-Braband weder als een-wingewesttö befchouwen en te behandelen, zo hebben wy nochtans aan den anderen kant in fpeciaale last aan UI. met al den ernst, die de natuur van de zaak vorderdte declareeren.

„ Dat Hun Hoog Mog. niet kunnen erkennen zo„ danige Per/bonen als zich zonder voorgaande ge~ ,, regelde en alleen wettige oproeping van het geheels „ V'olk van Staats-Braband tot deszelfs zogenoemde ,, Provifioneele Reprsefentanten hebben opgeworpen; ,, intcrdiccercnde UI. en alle andere Municipaliteiten „ in Staats-Braband om voortaan eenige andere ftuk,, keu, onder welke benaming dezelve ook zoude mo„ gen voorkomen , ten name van gemelde geheel onge„ qualificcerde Pcrfoonen, te Publicccrcn en te affigc-

„ ren,

Het Plan boven vermetd zal ter Setretarye van de fjuof.ij laats van Ulieder DistriSt bezorgd worden.

Sluiten