Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X il X

Zynde vervolgens, by de opening van het Billet, totdie verhandeling behorende, bevonden , dat de Schryver van dezelve was Hendrik Ponse, Huisman te Geervhet; cn Honorair Lid dezer Maat.fchappy, (dezelfde , die, in de drie laast voorgaande jaaren, eene Prasmie voor de vervaardiging van het eerde vierde cn vyfde Deel van dat Schoolboek, behaald heeft-y aan wie nu wederom de Goude Medaille ter waarde van vyf tig Ducaten, ofte wel dezelve fom in Geld, benevens een Zi/vere Medaille, ter keuze van den fchryver, met de verhooging van twintig Ducaten, op het vervaardigen van dit Deel toegezegd ïn gevolge het Programma der Maatfchappy, is toegeweezen geworden.

Ook heeft zy aan den Schryver eener verhandeling over hetzelfde onderwerp, met het opfchrift.

Tot nut van den Landman en het Vee.

Een Praemie van zes Ducaten, ter belooning van xyne moeite toegelegd, ingeval hv zynen naam,voor aen i Auguftus eerstkomende wil openbaaren.

Voorts op de, in 1791. uitfehreeven Prysvraag te weeten.

,, W'Jke zyn de aart en onderfcheidende kentenen „ (zoo wel by het leeven, als na den doodby het ope„ nen, waar te neemen} van eene ziekte, die ee„ meenlyk het Bloed, het Vuur, of het D a r m„ Vuur genoemd wordt, en die inzonderheid de „ Schaapen, doch ook andere voor den Landbouw „ nuttige Dieren aantast; waar 'door wordt deeze „ Ziekte veroorzaakt; — en hoe kan men dezelve voorkomen of g-eneezec ?" ,

Mors pecufante luem firmatam corripit olim. Lcce autem duro fumans fub vomere tauru's Concidii, & mijlum fpumis vomit orecruorem Extremosque eist gemitus. Id. tri/lis arator ' Moeren tem abjungens Jraterna mor te juvencum: Atque opere in medio defixa re/i»quit aratra.

Severus: Virgilius.

Heeft

Sluiten