Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X «9 X

Heeft de Maatfchappy, vermits de Schryver van het gemelde antwoord aan haar oogmerk voldaan had, de beloofde Goude Medaille, ter waarde vau vyftig Ducaten, ofte wel d. zelve fom in Geld, benevens eene Zihere Medaille, ter zyner keuze, aan dien Schryver toegewezen , welke men , na het openen van het Billet , bevonden heeft te zyn.

Johann GuntherEberhard, Med. Do&. te Zeist.

Nog heeft de Maatfchappy, uit hoofde van eene toezegging, door haar in 1790. gedaan, betreffende het ontginnen en bebouwen van woede en onvruchtbaars gronden, de beloofde Prtemien toegewezen . als:

Aan Joseph Leendertz. van der Harst, te Scheeveningen , voor het vruchbaar maaken van 4 Morgen woeste Duin-Grond, tien Ducaten en eene zelfde Prsemie.

Aan Cornelis Leendertz. van der Harst, te Scheeveningen, voor 2 en een half Morgen zoortgelyke Grond.

Hebbende men aan den eerftcn, vermits hy alle zyne aangegeeven Landen niet tot de gecischte volkomenheid gebragt had, de Zihere Medaille niet kuunen toewyzen, waarop hy auders, wegens de meede hoeveelheid van Grond, en ook wegens zynen pryslyken Arbeid, aanfpraak had kuunen maken.

Insgelyks is, voor het vruchtbaar maaken, en tot Weiland aanleggen van ongeveer \ Morgen Heide.

Aan Jan Perk, te Hilverfum, ter aanmoediging, toegelegd eene Prremie van vier Ducaten of een /luk Zilver van gelyke waarde.

Laatftclyk, dewyl, in het voorleeden Jaar aan de Maatfchappy was toegezonden een werktuig om, in korten tyd, eene groote hoeveelheid Mangelwortelen klein te 'fnyden, heeft zy, na dat de proeven, daar me-

B 3 de

Sluiten