Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den Souvereln naar zig getrokken, en zijn alhier open» lijk door Beulshanden verbrand geworden. Het de« creet, waarin dit, van wegens zijne Majefteit bevolen is, zultge in de Couranten gezien hebben.

Zie hier een klein (taaltje van 's Volks bijgeloof! Een Patriot van deeze Stad, anderzins een Man »an een taamlijk goed verftand, verzekerde mij, dat hij, toen de rook der brandende papieren, (onder de executie ,) ten Hemel opvoer, zeer duidlijk den Heili,gen Michael, (de Patroon deezcr Stad,} gezien had , die zig op den rook nederzettede, en , met de diepfte verontwaardiging, driewerven om den toorn van het Stadhuis zweefde. Dergelijke wondere verfchijnzels

aijn door meer andere Patriotten gezien ; r- en ,

dat nog verwonderlijker is, de Geestlijkheid verfterkt let Volk iq deeze zotte droomerijen,

Copie van een anderen Brief uit Brus* fel, van den 30 OSt. 1789.

Zekerlijk zult gij reeds weeten, dat men, ingevolge de Ordonnantie van den Keizer en Koning, de Ingezetenen derBrabandfcheSteden, alsook de Bewoonders van het platte Land vcrpligt heeft, om een jüisi te opgave, binnen een beftemden tijd , te doen, van al de wapens, beneffens van de hoeveelheid kruid en lood, welken zij in hun bezit mogten hebben, en dezelven te (tellen in handen van zodaanigen Officieren, 't zij Burgerlijke of Militaire, die ze, op hoog gezag, van hun komen afvorderen, op ftra'ffe van als; Medepligtigen in het thans fmeulend oproer te worden aangemerkt en behandeld.

Ten dien einde gaan er verfcheiden Detachementen Militairen door deeze Stad, welken huis aan huis onderzoek doen, of er vuurwapens, kruid, lood ofkardoezen zijn , welken zij alsdan medeneemen. Bijzommige verdagte Perzoonen gefchied een Breng onder^ zoek , en in eenige Kloosters of geestlijke Geftigten heeft men al vrij wat ammunitie gevonden.

Het baart zekerlijk niet weinig bedenking , dat Zodanige Lieden, wier zaak het enkel en alleen is , om den God des Vreedes te dienen , in 't heimelijk zig van wapenen voorzien! trouwens, na dat er, op hooge order, Commisfarisfen zijn aangefteld, om acht te geeven , op de inkomften en uitgaaven der Abtdijen; en Kloosters, als welken, befteed zijn geworden,

til

Sluiten