Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 47 >

„ Go. Den Keyfer heeft met de goederen van de me» Miken veel mftellingen in Duytsland opgerecht tot „ nutnge onderfteunfels van de aerme ende noodtdruf„ tige. Hy wilt het felvein de Nederlanden oockuyt„ werken ende hy heeft het al begonft. De liefde en „ het medelyden is de eerfte leeringe van hetChriften„ dom. Maer de Priefters, om figh te bevryden van „ oe e wet te volgen , hebben ons langen tydt befigti " fehouden met broederfchappen , ons wys macken„ de dat eenige publieke gebeden (van de welke fy „ hun de folemniteyten wel doen bctaelen) aen Godt „ acngenacmer fynS als alle de hulp middelen die men „ loude geven aen de aermen, al is het dat f. C- defe „ iyne Broeders noempt. Sy bedriegen daer mede„ grootelycks ofte hun eigen felven ofte ons, ende „ dit 'net opgefetten wille. Waer uyt ick nogh moeë » befluyien dat Godt Keyferlyk is.

„ 7o. Godt en verlaet noyt de gene die hem uyt een „ goet herte dienen: ende den Keyfer heeft de glorie „ van over al de Vyanden van het Christendom te" „ overwinnen ; ende onder defe Vyanden moet men „ ïekerlyK begrypen alle perfoonen die het volck tot „ muyterye tegen hem opwekken; dit gefchiet fynde, " fer]yk7s wellerom befiuyten dat GodtKey*

,, ««. Den agften Oaober hebben de Priesters publie„ ke gebeden doen doen waer van het infight niet " IV 3 r"',gl] C'? W:!S- Defe Sleden en hebben torn ' " ^et,,Keyrerlyk leger niet belet van op den felven „ dagh onder het bevel van den onverwinnelyken „ Laudon, de fterkte van Belgrado te overmeesteren. „ Waer door ick nogh belluyte dat Godt Keyferlyk is„ po bene laemenfweringe , al te goddeloos om aen „ oe 1 atnotten toegeweien te konnen fyn Cmits het „ meefte deel van hun eerlyck genoeg is om haer te ,, verfoeyen) maar die alleenelyck moet toe gefehre" morden aen eenige van hun, onder de wclcke „ de ineltüisue ïrootftetonneelfpeelders fyn gewest „ eene (o.o graulacme faemeiifweeringe de welcke door' „ dootilaegen en moorderyen moefte uytgevoert wor„ den is ondekt geweest dooreenen religieus, maer

" ffiWïï ?™h Daer beflljyte ik vo™ feker dat „ yodt KeyJeriyR t$.

„ izo. Godt

Sluiten